Het fronsen van het voorhoofd siert alleen dàn een gezicht als het ook werkelijk mooi is


het-fronsen-van-het-voorhoofd-siert-alleen-dàn-een-gezicht-als-het-ook-werkelijk-mooi-is
tsjwang-tsehetfronsenvanhetvoorhoofdsiertalleendàneengezichtalsookwerkelijkmooiishet fronsenfronsen vanvan hethet voorhoofdvoorhoofd siertsiert alleenalleen dàndàn eeneen gezichtgezicht alsals hethet ookook werkelijkwerkelijk mooimooi ishet fronsen vanfronsen van hetvan het voorhoofdhet voorhoofd siertvoorhoofd siert alleensiert alleen dànalleen dàn eendàn een gezichteen gezicht alsgezicht als hetals het ookhet ook werkelijkook werkelijk mooiwerkelijk mooi ishet fronsen van hetfronsen van het voorhoofdvan het voorhoofd sierthet voorhoofd siert alleenvoorhoofd siert alleen dànsiert alleen dàn eenalleen dàn een gezichtdàn een gezicht alseen gezicht als hetgezicht als het ookals het ook werkelijkhet ook werkelijk mooiook werkelijk mooi ishet fronsen van het voorhoofdfronsen van het voorhoofd siertvan het voorhoofd siert alleenhet voorhoofd siert alleen dànvoorhoofd siert alleen dàn eensiert alleen dàn een gezichtalleen dàn een gezicht alsdàn een gezicht als heteen gezicht als het ookgezicht als het ook werkelijkals het ook werkelijk mooihet ook werkelijk mooi is

De schoonheid kan het niet verdragen onbekend te blijven achter een gordijn; een mooi gezicht verafschuwt de sluier en als gij voor dat gezicht de deur sluit, zal het voor het venster willen verschijnen -Jami
de-schoonheid-kan-het-niet-verdragen-onbekend-te-blijven-achter-een-gordijn-een-mooi-gezicht-verafschuwt-de-sluier-als-gij-voor-dat-gezicht-de-deur
Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi – is ook juist -Vincent van Gogh
kleur-drukt-uit-zichzelf-iets-uit-dat-kan-men-niet-missen-daar-moet-men-gebruik-van-maken-wat-mooi-doet-werkelijk-mooi-is-ook-juist
Liefde is het verrukkelijke intermezzo tussen de ontmoeting met een mooi meisje en de ontdekking dat ze een gezicht als een schelvis heeft -John Barrymore
liefde-is-het-verrukkelijke-intermezzo-tussen-de-ontmoeting-met-een-mooi-meisje-de-ontdekking-dat-ze-een-gezicht-als-een-schelvis-heeft
Een huwelijk is als een huis: als het niet wordt onderhouden en bewoond, komt er al gauw verval, hoe mooi het ook werd opgebouwd -Piet Nijs
een-huwelijk-is-als-een-huis-als-het-niet-wordt-onderhouden-bewoond-komt-er-al-gauw-verval-hoe-mooi-het-ook-werd-opgebouwd
Het is veel gemakkelijker de waarheid in het gezicht te slaan, dan haar in het gezicht te zien -Fliegende Blätter
het-is-veel-gemakkelijker-de-waarheid-in-het-gezicht-te-slaan-dan-haar-in-het-gezicht-te-zien