Het gebed is een dochter van het geloof, maar het is de dochter die de moeder moet onderhouden


het-gebed-is-een-dochter-van-het-geloof-maar-het-is-de-dochter-die-de-moeder-moet-onderhouden
sören kierkegaardhetgebediseendochtervanhetgeloofmaardediemoedermoetonderhoudenhet gebedgebed isis eeneen dochterdochter vanvan hethet geloofmaar hethet isis dede dochterdochter diedie dede moedermoeder moetmoet onderhoudenhet gebed isgebed is eenis een dochtereen dochter vandochter van hetvan het geloofmaar het ishet is deis de dochterde dochter diedochter die dedie de moederde moeder moetmoeder moet onderhoudenhet gebed is eengebed is een dochteris een dochter vaneen dochter van hetdochter van het geloofmaar het is dehet is de dochteris de dochter diede dochter die dedochter die de moederdie de moeder moetde moeder moet onderhoudenhet gebed is een dochtergebed is een dochter vanis een dochter van heteen dochter van het geloofmaar het is de dochterhet is de dochter dieis de dochter die dede dochter die de moederdochter die de moeder moetdie de moeder moet onderhouden

Als je je altijd een dochter voelt, is er maar één manier om van je moeder af te komen, en dat is door zelf moeder te worden -Harry Mulisch
als-altijd-een-dochter-voelt-is-er-maar-één-manier-om-van-moeder-af-te-komen-dat-is-door-zelf-moeder-te-worden
Van een knappe moeder de nog mooiere dochter -Horatius
van-een-knappe-moeder-de-nog-mooiere-dochter
Eerbied is de moeder de liefde; de dochter wordt echter vaak enige jaren ouder dan de moeder -Jean Paul
eerbied-is-de-moeder-de-liefde-de-dochter-wordt-echter-vaak-enige-jaren-ouder-dan-de-moeder
Wie de moeder begeert is de dochter niet weerd -Jean de Boisson
wie-de-moeder-begeert-is-de-dochter-niet-weerd
Bij vrouwen is de liefde even vaak de dochter als de moeder der jaloezie -Ludwig Börne
bij-vrouwen-is-de-liefde-even-vaak-de-dochter-als-de-moeder-der-jaloezie
Volharding is een dochter der kracht, koppigheid een dochter der zwakte, met name der verstandszwakte -Marie von Ebner-Eschenbach
volharding-is-een-dochter-der-kracht-koppigheid-een-dochter-der-zwakte-met-name-der-verstandszwakte