Het geluk van een kind is als dat van een roos, die haar paarlen, uit een weinig water vormt


het-geluk-van-een-kind-is-als-dat-van-een-roos-die-haar-paarlen-uit-een-weinig-water-vormt
sully prudhommehetgelukvaneenkindisalsdatroosdiehaarpaarlenuitweinigwatervormthet gelukgeluk vanvan eeneen kindkind isis alsals datdat vanvan eeneen roosdie haarhaar paarlenuit eeneen weinigweinig waterwater vormthet geluk vangeluk van eenvan een kindeen kind iskind is alsis als datals dat vandat van eenvan een roosdie haar paarlenuit een weinigeen weinig waterweinig water vormthet geluk van eengeluk van een kindvan een kind iseen kind is alskind is als datis als dat vanals dat van eendat van een roosuit een weinig watereen weinig water vormthet geluk van een kindgeluk van een kind isvan een kind is alseen kind is als datkind is als dat vanis als dat van eenals dat van een roosuit een weinig water vormt

Een deel van de reden voor de lelijkheid van volwassenen, in een kind zijn ogen, is dat het kind gewoonlijk omhoog kijkt, en weinig gezichten zijn op hun best wanneer gezien van onderenHij heeft de roos niet in haar schoonste glans gezien, die nooit de parel van het gevoel in haar oog zag staanEen kind, dat men zonder tedere afkorting van zijn naam noemt, is als een bloem, die men alleen met haar wetenschappelijke naam aanduidtRijken hebben honderd rozen nodig voor een druppel parfum. Dat is luxe. Het ware geluk bestaat erin dorens te verzamelen en een roos te vindenEen idealist is iemand die, na te hebben geconstateerd dat een roos lekkerder ruikt dan een kool, tot de slotsom komt dat je er ook betere soep van kunt makenEr is in alle dingen een onuitputtelijke zoetheid en zuiverheid, een stilte die een bron van activiteit en vreugde vormt. Het welt op in woordeloze vriendelijkheid en stroomt uit naar mij vanuit de ongeziene wortels van alle geschapen wezens, mij teder verwelkomend, mij groetend met een onbeschrijfelijke nederigheid