Het gevoel van eenzaamheid is smartelijk, wanneer het ons in het gewoel der wereld, ondraaglijk, wanneer het ons in de schoot van ons gezin overvalt


het-gevoel-van-eenzaamheid-is-smartelijk-wanneer-het-ons-in-het-gewoel-der-wereld-ondraaglijk-wanneer-het-ons-in-de-schoot-van-ons-gezin-overvalt
marie von ebner-eschenbachhetgevoelvaneenzaamheidissmartelijkwanneerhetonsingewoelderwereldondraaglijkdeschootgezinovervalthet gevoelgevoel vanvan eenzaamheideenzaamheid isis smartelijkwanneer hethet onsons inin hethet gewoelgewoel derder wereldwanneer hethet onsons inin dede schootschoot vanvan onsons gezingezin overvalthet gevoel vangevoel van eenzaamheidvan eenzaamheid iseenzaamheid is smartelijkwanneer het onshet ons inons in hetin het gewoelhet gewoel dergewoel der wereldwanneer het onshet ons inons in dein de schootde schoot vanschoot van onsvan ons gezinons gezin overvalthet gevoel van eenzaamheidgevoel van eenzaamheid isvan eenzaamheid is smartelijkwanneer het ons inhet ons in hetons in het gewoelin het gewoel derhet gewoel der wereldwanneer het ons inhet ons in deons in de schootin de schoot vande schoot van onsschoot van ons gezinvan ons gezin overvalthet gevoel van eenzaamheid isgevoel van eenzaamheid is smartelijkwanneer het ons in hethet ons in het gewoelons in het gewoel derin het gewoel der wereldwanneer het ons in dehet ons in de schootons in de schoot vanin de schoot van onsde schoot van ons gezinschoot van ons gezin overvalt

Moedeloosheid overvalt ons alleen dan wanneer wij niet langer op het toeval kunnen rekenen -George Sand
moedeloosheid-overvalt-ons-alleen-dan-wanneer-wij-niet-langer-op-het-toeval-kunnen-rekenen
Wanneer wij het liefhebben beu zijn, vinden wij het heel prettig wanneer men ons ontrouw wordt om ons van onze trouw te ontslaan -Francois de la Rochefoucauld
wanneer-wij-het-liefhebben-beu-zijn-vinden-wij-het-heel-prettig-wanneer-men-ons-ontrouw-wordt-om-ons-van-onze-trouw-te-ontslaan
Het is moeilijker trouw te blijven aan zijn minnares, wanneer zij ons gelukkig maakt, dan wanneer zij ons mishandelt -Francois de la Rochefoucauld
het-is-moeilijker-trouw-te-blijven-aan-zijn-minnares-wanneer-zij-ons-gelukkig-maakt-dan-wanneer-zij-ons-mishandelt
Wat wil het zeggen, wanneer wij iets van ons noemen? Evenveel, als wanneer wij een bed in een herberg van ons noemen. -Epictetus
wat-wil-het-zeggen-wanneer-wij-iets-van-ons-noemen-evenveel-als-wanneer-wij-een-bed-in-een-herberg-van-ons-noemen
De stad verlost ons niet van de eenzaamheid, en het platteland schenkt ze ons niet; de eenzaamheid is in onszelf. -Joseph Roux
de-stad-verlost-ons-niet-van-de-eenzaamheid-het-platteland-schenkt-ze-ons-niet-de-eenzaamheid-is-in-onszelf
Men is nooit gelukkiger, dan wanneer een sterk gevoel ons bestemt, slechts in deze wereld te leven -G. C. Lichtenberg
men-is-nooit-gelukkiger-dan-wanneer-een-sterk-gevoel-ons-bestemt-slechts-in-deze-wereld-te-leven