Het greintje waarheid, dat in menige leugen ligt besloten, is hetgeen wat het zo vreselijk maakt


het-greintje-waarheid-dat-in-menige-leugen-ligt-besloten-is-hetgeen-wat-het-zo-vreselijk-maakt
marie von ebner-eschenbachhetgreintjewaarheiddatinmenigeleugenligtbeslotenishetgeenwathetzovreselijkmaakthet greintjegreintje waarheiddat inin menigemenige leugenleugen ligtligt beslotenis hetgeenhetgeen watwat hethet zozo vreselijkvreselijk maakthet greintje waarheiddat in menigein menige leugenmenige leugen ligtleugen ligt beslotenis hetgeen wathetgeen wat hetwat het zohet zo vreselijkzo vreselijk maaktdat in menige leugenin menige leugen ligtmenige leugen ligt beslotenis hetgeen wat hethetgeen wat het zowat het zo vreselijkhet zo vreselijk maaktdat in menige leugen ligtin menige leugen ligt beslotenis hetgeen wat het zohetgeen wat het zo vreselijkwat het zo vreselijk maakt

De waarheid omtrent onze verdienste ligt tussen hetgeen men er ons uit beleefdheid over zegt en wat wij er uit bescheidenheid over zeggen -Jean Antoine Petit-Senn
de-waarheid-omtrent-onze-verdienste-ligt-tussen-hetgeen-men-er-ons-uit-beleefdheid-over-zegt-wat-wij-er-uit-bescheidenheid-over-zeggen
De waarheid is heden ten dage zó verduisterd en de leugen zó algemeen, dat je de waarheid alleen nog maar kunt vinden als je de waarheid echt liefhebt -Blaise Pascal
de-waarheid-is-heden-ten-dage-zó-verduisterd-de-leugen-zó-algemeen-dat-de-waarheid-alleen-nog-maar-kunt-vinden-als-de-waarheid-echt-liefhebt
Wat is sympathie? Hetgeen maakt, dat men elkander begrijpt voordat men spreekt -Comtesse Diane de Beausacq
wat-is-sympathie-hetgeen-maakt-dat-men-elkander-begrijpt-voordat-men-spreekt