Het hart is een heilige plaats, waar de mens de twee verraders onder controle moet houden waarvan hij zich niet kan ontdoen: zijn woord en zijn gezicht


het-hart-is-een-heilige-plaats-waar-de-mens-de-twee-verraders-onder-controle-moet-houden-waarvan-hij-zich-niet-kan-ontdoen-zijn-woord-zijn-gezicht
jean giraudouxhethartiseenheiligeplaatswaardemenstweeverradersondercontrolemoethoudenwaarvanhijzichnietkanontdoenzijnwoordgezichthet harthart isis eeneen heiligeheilige plaatswaar dede mensmens dede tweetwee verradersverraders onderonder controlecontrole moetmoet houdenhouden waarvanwaarvan hijhij zichzich nietniet kankan ontdoenzijn woordwoord enen zijnzijn gezichthet hart ishart is eenis een heiligeeen heilige plaatswaar de mensde mens demens de tweede twee verraderstwee verraders onderverraders onder controleonder controle moetcontrole moet houdenmoet houden waarvanhouden waarvan hijwaarvan hij zichhij zich nietzich niet kanniet kan ontdoenzijn woord enwoord en zijnen zijn gezicht

De mens heeft twee gezichten: hij kan niet liefhebben zonder van zichzelf te houden -Albert Camus
de-mens-heeft-twee-gezichten-hij-kan-niet-liefhebben-zonder-van-zichzelf-te-houden
Er zijn slechts twee dingen die een man niet geheim kan houden: dat hij dronken is, en dat hij verliefd is -Antiphanes
er-zijn-slechts-twee-dingen-die-een-man-niet-geheim-kan-houden-dat-hij-dronken-is-dat-hij-verliefd-is