Het hart van de mens is als het kleed van de arme: op de plek waar het hersteld is, is het 't sterkst


het-hart-van-de-mens-is-als-het-kleed-van-de-arme-op-de-plek-waar-het-hersteld-is-is-het-'t-sterkst
paul brulathethartvandemensisalshetkleedarmeopplekwaarhersteldis'tsterksthet harthart vanvan dede mensmens isis alsals hethet kleedkleed vanvan dede armeop dede plekplek waarwaar hethet hersteldhersteld isis hethet 'tt sterksthet hart vanhart van devan de mensde mens ismens is alsis als hetals het kleedhet kleed vankleed van devan de armeop de plekde plek waarplek waar hetwaar het hersteldhet hersteld isis het 'thet 't sterksthet hart van dehart van de mensvan de mens isde mens is alsmens is als hetis als het kleedals het kleed vanhet kleed van dekleed van de armeop de plek waarde plek waar hetplek waar het hersteldwaar het hersteld isis het 't sterksthet hart van de menshart van de mens isvan de mens is alsde mens is als hetmens is als het kleedis als het kleed vanals het kleed van dehet kleed van de armeop de plek waar hetde plek waar het hersteldplek waar het hersteld is

Ook waar het hart niet van vol is, vloeit dikwijls de mond van over, terwijl hij zwijgt over datgene waar het hart wel van vol is -C. J. Wijnaendts Francken
ook-waar-het-hart-niet-van-vol-is-vloeit-dikwijls-de-mond-van-over-terwijl-hij-zwijgt-over-datgene-waar-het-hart-wel-van-vol-is
Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld -Boeddha
wie-is-een-groot-mens-die-het-sterkst-is-in-het-uitoefenen-van-geduld
We gaan en komen en de winst is waar? en weven draden en het kleed is waar? In 's hemels welving zijn tot stof verbrand vele weldenkenden; hun rook is waar? -J. H. Leopold
we-gaan-komen-de-winst-is-waar-weven-draden-het-kleed-is-waar-in-'s-hemels-welving-zijn-tot-stof-verbrand-vele-weldenkenden-hun-rook-is-waar
Waar het hart niet vol van is, daar vloeit de mond van over; die stelling heb ik wél zo dikwijls waar bevonden als de tegenovergestelde -G. C. Lichtenberg
waar-het-hart-niet-vol-van-is-daar-vloeit-de-mond-van-over-die-stelling-heb-ik-wél-zo-dikwijls-waar-bevonden-als-de-tegenovergestelde
De logica van het hart is meestal beter dan die van het hoofd, en een vriendschap waar je op rekenen kunt is als levensnorm superieur aan betrouwbaar verstand -Randolph Silliman Bourne
de-logica-van-het-hart-is-meestal-beter-dan-die-van-het-hoofd-een-vriendschap-waar-op-rekenen-kunt-is-als-levensnorm-superieur-aan-betrouwbaar