Het hart van de vrouw is een afgrond waarvan niemand de diepte kent


het-hart-van-de-vrouw-is-een-afgrond-waarvan-niemand-de-diepte-kent
mme de riccobonihethartvandevrouwiseenafgrondwaarvanniemanddieptekenthet harthart vanvan dede vrouwvrouw isis eeneen afgrondafgrond waarvanwaarvan niemandde dieptediepte kenthet hart vanhart van devan de vrouwde vrouw isvrouw is eenis een afgrondeen afgrond waarvanafgrond waarvan niemandwaarvan niemand deniemand de dieptede diepte kenthet hart van dehart van de vrouwvan de vrouw isde vrouw is eenvrouw is een afgrondis een afgrond waarvaneen afgrond waarvan niemandafgrond waarvan niemand dewaarvan niemand de diepteniemand de diepte kenthet hart van de vrouwhart van de vrouw isvan de vrouw is eende vrouw is een afgrondvrouw is een afgrond waarvanis een afgrond waarvan niemandeen afgrond waarvan niemand deafgrond waarvan niemand de dieptewaarvan niemand de diepte kent

Het hart van een moeder is een afgrond op de bodem waarvan men altijd vergiffenis vindtDe diepte kent de oppervlakte, de oppervlakte de diepte nietLicht laten schijnen in de diepte van het menselijk hart, dat is de roeping van de kunstenaarEn altijd is het zo geweest dat de Liefde haar eigen diepte niet kent dan op het uur der scheiding.Niemand kent het gewicht van de last waaronder een ander gebukt gaatNiemand kan de ander rechtvaardig bekritiseren of veroordelen, omdat in werkelijkheid niemand de ander werkelijk kent