Het heerlijke van eerste klas reizen in de trein is dat je er op de duur alle linkse intellectuelen in tegenkomt


het-heerlijke-van-eerste-klas-reizen-in-de-trein-is-dat-er-op-de-duur-alle-linkse-intellectuelen-in-tegenkomt
renate rubinsteinhetheerlijkevaneersteklasreizenindetreinisdateropduurallelinkseintellectuelentegenkomthet heerlijkeheerlijke vanvan eersteeerste klasklas reizenreizen inin dede treintrein isis datdat jeje erer opop dede duurduur allealle linkselinkse intellectuelenintellectuelen inin tegenkomthet heerlijke vanheerlijke van eerstevan eerste klaseerste klas reizenklas reizen inreizen in dein de treinde trein istrein is datis dat jedat je erje er oper op deop de duurde duur alleduur alle linksealle linkse intellectuelenlinkse intellectuelen inintellectuelen in tegenkomthet heerlijke van eersteheerlijke van eerste klasvan eerste klas reizeneerste klas reizen inklas reizen in dereizen in de treinin de trein isde trein is dattrein is dat jeis dat je erdat je er opje er op deer op de duurop de duur allede duur alle linkseduur alle linkse intellectuelenalle linkse intellectuelen inlinkse intellectuelen in tegenkomthet heerlijke van eerste klasheerlijke van eerste klas reizenvan eerste klas reizen ineerste klas reizen in deklas reizen in de treinreizen in de trein isin de trein is datde trein is dat jetrein is dat je eris dat je er opdat je er op deje er op de duurer op de duur alleop de duur alle linksede duur alle linkse intellectuelenduur alle linkse intellectuelen inalle linkse intellectuelen in tegenkomt

In de trein des levens zitten velen met valse biljetten in de eerste klasDe wereld is een trein, waarin menigeen eerste klas reist, die eigenlijk naar een lagere moest verhuizenDe omstandigheid dat intellectuelen meestal met intellectuelen te maken hebben, mag hen niet ertoe verleiden hun soort voor nog gemener te houden dan de rest van de mensheidNa de eerste vijf minuten klas sloegen jaren pedagogische studies op de vluchtEerste schooldag: Ik heb bijna gehuild. Ik keek de klas rond en ik was de enige die ik kendeVan alle zintuigen, moet het zicht een van de meest heerlijke zijn.