Het hele geheim van de politiek bestaat hierin, op het geschikte ogenblik te kunnen liegen. Wie politiek zegt, zegt haast schelmerij


het-hele-geheim-van-de-politiek-bestaat-hierin-op-het-geschikte-ogenblik-te-kunnen-liegen-wie-politiek-zegt-zegt-haast-schelmerij
frederik ii van pruisenhethelegeheimvandepolitiekbestaathierinophetgeschikteogenbliktekunnenliegenwiezegtzegthaastschelmerijhet helehele geheimgeheim vanvan dede politiekpolitiek bestaatbestaat hierinop hethet geschiktegeschikte ogenblikogenblik tete kunnenkunnen liegenwie politiekpolitiek zegtzegt haasthaast schelmerijhet hele geheimhele geheim vangeheim van devan de politiekde politiek bestaatpolitiek bestaat hierinop het geschiktehet geschikte ogenblikgeschikte ogenblik teogenblik te kunnente kunnen liegenwie politiek zegtzegt haast schelmerijhet hele geheim vanhele geheim van degeheim van de politiekvan de politiek bestaatde politiek bestaat hierinop het geschikte ogenblikhet geschikte ogenblik tegeschikte ogenblik te kunnenogenblik te kunnen liegenhet hele geheim van dehele geheim van de politiekgeheim van de politiek bestaatvan de politiek bestaat hierinop het geschikte ogenblik tehet geschikte ogenblik te kunnengeschikte ogenblik te kunnen liegen

Er bestaat geen op zichzelf goede politiek. Wel is er politiek die slaagt -Louis Latzarus
er-bestaat-geen-op-zichzelf-goede-politiek-wel-is-er-politiek-die-slaagt
In de politiek zegt men beginselvast als men zetelvast bedoelt -Jan Greshoff
in-de-politiek-zegt-men-beginselvast-als-men-zetelvast-bedoelt
Politiek is de afdeling amusement van de politiek -Frank Zappa
politiek-is-de-afdeling-amusement-van-de-politiek
Bedenk wel, wat gij over iemand zegt, en aan wie gij het zegt -Horatius
bedenk-wel-wat-gij-over-iemand-zegt-aan-wie-gij-het-zegt