Het helpt niets mensen er dag in dag uit op te wijzen dat we over dertig jaar naar de bliksem gaan, want ze zijn daartoe gaarne bereid mits het hun nu maar goed gaat.


het-helpt-niets-mensen-er-dag-in-dag-uit-op-te-wijzen-dat-we-over-dertig-jaar-naar-de-bliksem-gaan-want-ze-zijn-daartoe-gaarne-bereid-mits-het-hun-nu
godfried bomanshethelptnietsmensenerdaginuitoptewijzendatweoverdertigjaarnaardebliksemgaanwantzezijndaartoegaarnebereidmitshethunnumaargoedgaathet helpthelpt nietsniets mensenmensen erer dagdag inin dagdag uituit opop tete wijzenwijzen datdat wewe overover dertigdertig jaarjaar naarnaar dede bliksembliksem gaanwant zeze zijnzijn daartoedaartoe gaarnegaarne bereidbereid mitsmits hethet hunhun nunu maarmaar goedgoed gaathet helpt nietshelpt niets mensenniets mensen ermensen er dager dag indag in dagin dag uitdag uit opuit op teop te wijzente wijzen datwijzen dat wedat we overwe over dertigover dertig jaardertig jaar naarjaar naar denaar de bliksemde bliksem gaanwant ze zijnze zijn daartoezijn daartoe gaarnedaartoe gaarne bereidgaarne bereid mitsbereid mits hetmits het hunhet hun nuhun nu maarnu maar goedmaar goed gaat

Hoe afwisselend moet het bestaan zijn van iemand die twintig jaar lang dag in dag uit op dezelfde stoel in een restaurant heeft gezeten's Avonds weet men precies hoe het de voorbije dag had moeten gaan, maar dat is nooit toereikend voor de dag die komtIk wou mezelf gaarne eens ontmoeten, om te weten hoe ik mij beviel; maar ik moest goed gehumeurd zijn die dag, want ik houd niet van onaangenaamhedenEr zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te levenEén dag per jaar, op vastenavond bijvoorbeeld, zouden de mensen hun masker van de overige dagen moeten afdoenIk wou mezelf gaarne eens ontmoeten om te weten hoe ik me beviel. Maar 'k moet bijzonder goed gehumeurd wezen op die dag, want ik hou niet van onaangenaamheden