Het ideaal is voor het leven wat het zonlicht is voor het landschap; het verspeidt ook over de meest alledaagse voorwerpen een betoverende gloed


het-ideaal-is-voor-het-leven-wat-het-zonlicht-is-voor-het-landschap-het-verspeidt-ook-over-de-meest-alledaagse-voorwerpen-een-betoverende-gloed
carmen sylvahetideaalisvoorhetlevenwatzonlichtlandschapverspeidtookoverdemeestalledaagsevoorwerpeneenbetoverendegloedhet ideaalideaal isis voorhet levenleven watwat hethet zonlichtzonlicht isis voorhet landschaphet verspeidtverspeidt ookook overover dede meestmeest alledaagsealledaagse voorwerpenvoorwerpen eeneen betoverendebetoverende gloedhet ideaal isideaal is vooris voor hetvoor het levenhet leven watleven wat hetwat het zonlichthet zonlicht iszonlicht is vooris voor hetvoor het landschaphet verspeidt ookverspeidt ook overook over deover de meestde meest alledaagsemeest alledaagse voorwerpenalledaagse voorwerpen eenvoorwerpen een betoverendeeen betoverende gloedhet ideaal is voorideaal is voor hetis voor het levenvoor het leven wathet leven wat hetleven wat het zonlichtwat het zonlicht ishet zonlicht is voorzonlicht is voor hetis voor het landschaphet verspeidt ook oververspeidt ook over deook over de meestover de meest alledaagsede meest alledaagse voorwerpenmeest alledaagse voorwerpen eenalledaagse voorwerpen een betoverendevoorwerpen een betoverende gloedhet ideaal is voor hetideaal is voor het levenis voor het leven watvoor het leven wat hethet leven wat het zonlichtleven wat het zonlicht iswat het zonlicht is voorhet zonlicht is voor hetzonlicht is voor het landschaphet verspeidt ook over deverspeidt ook over de meestook over de meest alledaagseover de meest alledaagse voorwerpende meest alledaagse voorwerpen eenmeest alledaagse voorwerpen een betoverendealledaagse voorwerpen een betoverende gloed

Een leven zonder inspiratie is voor mij het allerlaagste, het meest platvloerse wat er is -Karel Appel
een-leven-zonder-inspiratie-is-voor-mij-het-allerlaagste-het-meest-platvloerse-wat-er-is
Het uiterste is voor de hartstocht wat het meest voor de hand ligt -Johann Wolfgang von Goethe
het-uiterste-is-voor-de-hartstocht-wat-het-meest-voor-de-hand-ligt
De meest verbreide meningen en wat iedereen voor uitgemaakt houdt, verdienen dikwijls het meest onderzocht te worden -G. C. Lichtenberg
de-meest-verbreide-meningen-wat-iedereen-voor-uitgemaakt-houdt-verdienen-dikwijls-het-meest-onderzocht-te-worden