Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen


het-is-een-algemeen-voorkomende-menselijke-zwakheid-teveel-vertrouwen-te-stellen-in-onzekere-onbekende-dingen-of-zich-daardoor-angst-te-laten
julius caesarhetiseenalgemeenvoorkomendemenselijkezwakheidteveelvertrouwentestelleninonzekereonbekendedingenofzichdaardoorangstlatenaanjagenhet isis eeneen algemeenalgemeen voorkomendevoorkomende menselijkemenselijke zwakheidteveel vertrouwenvertrouwen tete stellenstellen inin onzekereonzekere enen onbekendeonbekende dingenzich daardoorangst tete latenlaten aanjagenhet is eenis een algemeeneen algemeen voorkomendealgemeen voorkomende menselijkevoorkomende menselijke zwakheidteveel vertrouwen tevertrouwen te stellente stellen instellen in onzekerein onzekere enonzekere en onbekendeen onbekende dingenzich daardoor angstdaardoor angst teangst te latente laten aanjagen

Vertrouwen stellen in mensen betekent zich al een beetje laten doden. -Louis Ferdinand Céline
vertrouwen-stellen-in-mensen-betekent-zich-al-een-beetje-laten-doden
De oudste en sterkste emotie van de mensheid is angst, en de oudste en sterkste soort angst is angst voor het onbekende. -H.P. Lovecraft
de-oudste-sterkste-emotie-van-de-mensheid-is-angst-de-oudste-sterkste-soort-angst-is-angst-voor-het-onbekende
In onzekere tijden zal de heerser altijd gebrek hebben aan mensen die hij kan vertrouwen -Machiavelli
in-onzekere-tijden-zal-de-heerser-altijd-gebrek-hebben-aan-mensen-die-hij-kan-vertrouwen
Wie de kunst verstaat het goede in de menselijke natuur op te wekken en te laten spreken, kan grote dingen doen, ook in een kleine kring -Conrad Busken Huet
wie-de-kunst-verstaat-het-goede-in-de-menselijke-natuur-op-te-wekken-te-laten-spreken-kan-grote-dingen-doen-ook-in-een-kleine-kring
Wie in de wereld wil behagen moet zich laten welgevallen, zich veel dingen te laten leren, die men weet, door mensen die ze niet weten -Nicolas Chamfort
wie-in-de-wereld-wil-behagen-moet-zich-laten-welgevallen-zich-veel-dingen-te-laten-leren-die-men-weet-door-mensen-die-ze-niet-weten
Vergeefs tracht de zwakheid zich te verbergen, evenals een dronken man, die wil laten zien hoe nuchter hij is -Christian Nevell Bovee
vergeefs-tracht-de-zwakheid-zich-te-verbergen-evenals-een-dronken-man-die-wil-laten-zien-hoe-nuchter-hij-is