Het is even moeilijk om een man thuis te houden nadat je met hem getrouwd bent, als het was om hem naar huis te krijgen voordat je met hem getrouwd was


het-is-even-moeilijk-om-een-man-thuis-te-houden-nadat-met-hem-getrouwd-bent-als-het-was-om-hem-naar-huis-te-krijgen-voordat-met-hem-getrouwd-was
helen rowlandhetisevenmoeilijkomeenmanthuistehoudennadatmethemgetrouwdbentalshetwasnaarhuiskrijgenvoordathet isis eveneven moeilijkmoeilijk omom eeneen manman thuisthuis tete houdenhouden nadatnadat jeje metmet hemhem getrouwdgetrouwd bentals hethet waswas omom hemhem naarnaar huishuis tete krijgenkrijgen voordatvoordat jeje metmet hemhem getrouwdgetrouwd washet is evenis even moeilijkeven moeilijk ommoeilijk om eenom een maneen man thuisman thuis tethuis te houdente houden nadathouden nadat jenadat je metje met hemmet hem getrouwdhem getrouwd bentals het washet was omwas om hemom hem naarhem naar huisnaar huis tehuis te krijgente krijgen voordatkrijgen voordat jevoordat je metje met hemmet hem getrouwdhem getrouwd was

De enige manier om een man thuis te houden, is samen met hem uitgaanAls je wilt weten hoe je vriendin je zal behandelen nadat je getrouwd bent hoef je enkel maar haar te luisteren pratend met haar kleine broertjeEen vrouw die haar man overal mee naar toe neemt, is als een kat die met een muis blijft spelen, lang nadat ze hem gedood heeftZe bewees hem haar liefde door met iedereen naar bed te gaan, behalve met hem. De theaterdirecteuren zullen hem bewijzen dat hij talent heeft door alle stukken te spelen, behalve de zijneDe man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleitVrouw tegen Churchill: 'Als ik met U getrouwd was, zou ik gif in uw eten doen.' Churchill: 'En als ik met U getrouwd was, zou ik het opeten.'