Het is gemakkelijker beide kanten van een vraag te zien dan het antwoord


het-is-gemakkelijker-beide-kanten-van-een-vraag-te-zien-dan-het-antwoord
arnold h. glasgowhetisgemakkelijkerbeidekantenvaneenvraagteziendanhetantwoordhet isis gemakkelijkergemakkelijker beidebeide kantenkanten vanvan eeneen vraagvraag tete zienzien dandan hethet antwoordhet is gemakkelijkeris gemakkelijker beidegemakkelijker beide kantenbeide kanten vankanten van eenvan een vraageen vraag tevraag te ziente zien danzien dan hetdan het antwoordhet is gemakkelijker beideis gemakkelijker beide kantengemakkelijker beide kanten vanbeide kanten van eenkanten van een vraagvan een vraag teeen vraag te zienvraag te zien dante zien dan hetzien dan het antwoordhet is gemakkelijker beide kantenis gemakkelijker beide kanten vangemakkelijker beide kanten van eenbeide kanten van een vraagkanten van een vraag tevan een vraag te zieneen vraag te zien danvraag te zien dan hette zien dan het antwoord

Twijfel is de beide kanten der dingen zienAls liefde het antwoord is, kun je de vraag dan herformuleren?Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalenHet antwoord is de pech van de vraagIs het beter bemind dan bevreesd te worden of omgekeerd? Het antwoord luidt dat zowel het een als het ander aanbevelenswaard zou zijn. Maar aangezien het moeilijk is beide dingen met elkaar te verenigen is het zonder meer veiliger om gevreesd dan om bemind te wordenCharme is het verkrijgen van 'ja' als antwoord op een niet duidelijk gestelde vraag