Het is met een nieuw idee als met nieuwe schoenen: men heeft er in het begin meer last dan gemak van


het-is-met-een-nieuw-idee-als-met-nieuwe-schoenen-men-heeft-er-in-het-begin-meer-last-dan-gemak-van
cees buddinghhetismeteennieuwideealsnieuweschoenenmenheefterinhetbeginmeerlastdangemakvanhet isis metmet eeneen nieuwnieuw ideeidee alsals metmet nieuwenieuwe schoenenmen heeftheeft erer inin hethet beginbegin meermeer lastlast dandan gemakgemak vanhet is metis met eenmet een nieuween nieuw ideenieuw idee alsidee als metals met nieuwemet nieuwe schoenenmen heeft erheeft er iner in hetin het beginhet begin meerbegin meer lastmeer last danlast dan gemakdan gemak vanhet is met eenis met een nieuwmet een nieuw ideeeen nieuw idee alsnieuw idee als metidee als met nieuweals met nieuwe schoenenmen heeft er inheeft er in heter in het beginin het begin meerhet begin meer lastbegin meer last danmeer last dan gemaklast dan gemak vanhet is met een nieuwis met een nieuw ideemet een nieuw idee alseen nieuw idee als metnieuw idee als met nieuweidee als met nieuwe schoenenmen heeft er in hetheeft er in het beginer in het begin meerin het begin meer lasthet begin meer last danbegin meer last dan gemakmeer last dan gemak van

De man met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijnDeze 21e eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de Nieuwe Mens. Er zijn momenteel in de wereld veel van dat soort leraren en boodschappers. Meesters en zieners die de mensheid deze visie voorhouden en de werktuigen aanbieden waarmee zij die kunnen realiserenWanneer men gemakkelijk schrijft, meent men altijd meer talent te hebben dan men heeft. Om goed te schrijven, is een aangeboren gemak nodig en een verworven moeizaamheidOp dertig jarige leeftijd leest men geen boek meer van het begin tot het einde. Men stelt zich tevreden met het te doorlopenDe ontdekking van een nieuw gerecht draagt meer bij tot het menselijk geluk dan de ontdekking van een nieuwe sterEr bestaat geen abstracte kunst; men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men alle sporen van de werkelijkheid uitwissen. Dat is geen enkel probleem, want het idee van het onderwerp heeft al een onuitwisbare stempel achtergelaten