Het is met geluk als met uurwerken: de minst ingewikkelde zijn die welke het minst in de war raken


het-is-met-geluk-als-met-uurwerken-de-minst-ingewikkelde-zijn-die-welke-het-minst-in-de-war-raken
nicolas chamforthetismetgelukalsuurwerkendeminstingewikkeldezijndiewelkehetinwarrakenhet isis metmet gelukgeluk alsals metmet uurwerkende minstminst ingewikkeldeingewikkelde zijnzijn diedie welkewelke hethet minstminst inin dede warwar rakenhet is metis met gelukmet geluk alsgeluk als metals met uurwerkende minst ingewikkeldeminst ingewikkelde zijningewikkelde zijn diezijn die welkedie welke hetwelke het minsthet minst inminst in dein de warde war rakenhet is met gelukis met geluk alsmet geluk als metgeluk als met uurwerkende minst ingewikkelde zijnminst ingewikkelde zijn dieingewikkelde zijn die welkezijn die welke hetdie welke het minstwelke het minst inhet minst in deminst in de warin de war rakenhet is met geluk alsis met geluk als metmet geluk als met uurwerkende minst ingewikkelde zijn dieminst ingewikkelde zijn die welkeingewikkelde zijn die welke hetzijn die welke het minstdie welke het minst inwelke het minst in dehet minst in de warminst in de war raken

Onze gevaarlijkste gebreken zijn die welke ons het minst hinderen -Mr. Constantinus Bake
onze-gevaarlijkste-gebreken-zijn-die-welke-ons-het-minst-hinderen
Het is met genoegens als met eetwaren: van de eenvoudigste krijgt men het minst gauw genoeg -Joseph Sanial-Dubay
het-is-met-genoegens-als-met-eetwaren-van-de-eenvoudigste-krijgt-men-het-minst-gauw-genoeg
Het geluk is een vrouw, die het meest aangetrokken wordt door degene, die haar het minst naloopt; doch wie eenmaal haar gunst versmaad heeft, met niet te verzadigen haat vervolgt -Nikolaus Lenau
het-geluk-is-een-vrouw-die-het-meest-aangetrokken-wordt-door-degene-die-haar-het-minst-naloopt-doch-wie-eenmaal-haar-gunst-versmaad-heeft-met-niet-te
De klassen die zich het meest wassen, zijn die welke het minst werken -Gilbert Keith Chesterton
de-klassen-die-zich-het-meest-wassen-zijn-die-welke-het-minst-werken
De waarheden die men het minst gaarne hoort, zijn dikwijls juist die, welke men in de allereerste plaats dient te weten -Francois de la Rochefoucauld
de-waarheden-die-men-het-minst-gaarne-hoort-zijn-dikwijls-juist-die-welke-men-in-de-allereerste-plaats-dient-te-weten