Het is moeilijker gedurende acht dagen een eerlijk man te zijn, dan gedurende een kwartier een held


het-is-moeilijker-gedurende-acht-dagen-een-eerlijk-man-te-zijn-dan-gedurende-een-kwartier-een-held
jules renardhetismoeilijkergedurendeachtdageneeneerlijkmantezijndankwartierheldhet isis moeilijkermoeilijker gedurendegedurende achtacht dagendagen eeneen eerlijkeerlijk manman tete zijndan gedurendegedurende eeneen kwartierkwartier eeneen heldhet is moeilijkeris moeilijker gedurendemoeilijker gedurende achtgedurende acht dagenacht dagen eendagen een eerlijkeen eerlijk maneerlijk man teman te zijndan gedurende eengedurende een kwartiereen kwartier eenkwartier een heldhet is moeilijker gedurendeis moeilijker gedurende achtmoeilijker gedurende acht dagengedurende acht dagen eenacht dagen een eerlijkdagen een eerlijk maneen eerlijk man teeerlijk man te zijndan gedurende een kwartiergedurende een kwartier eeneen kwartier een heldhet is moeilijker gedurende achtis moeilijker gedurende acht dagenmoeilijker gedurende acht dagen eengedurende acht dagen een eerlijkacht dagen een eerlijk mandagen een eerlijk man teeen eerlijk man te zijndan gedurende een kwartier eengedurende een kwartier een held

Onze ware levensduur hangt niet af van het aantal levensdagen, maar van de verscheidenheid der gewaarwordingen gedurende die dagen opgehooptDe luiaard kwelt zich in één arbeidsuur meer dan de vlijtige gedurende het gehele jaarGedurende het ganse leven van een wijze, houdt zijn lot zijn wijsbegeerte in een toestand van belegHet kind dat gedurende de lange busrit de hele tijd over je heen heeft zitten klauteren, valt in een diepe slaap één halte voor je moet uitstappenTegen het einde van het leven gaat het als tegen het eind van een gemaskerd bal, als de maskers worden afgenomen. Men ziet dan wie degenen, met wie men gedurende zijn leven in aanraking is gekomen, eigenlijk zijn geweestHet grootste genoegen gedurende het reisseizoen hebben de dienstboden, die thuis blijven