Het is niet erg, dat de hoogmoedigheid in een karos rijdt; maar dat hij soms de edelmoedigheid met modder bespat, dat is ergerlijk


het-is-niet-erg-dat-de-hoogmoedigheid-in-een-karos-rijdt-maar-dat-hij-soms-de-edelmoedigheid-met-modder-bespat-dat-is-ergerlijk
fliegende blätterhetisnietergdatdehoogmoedigheidineenkarosrijdtmaarhijsomsedelmoedigheidmetmodderbespatergerlijkhet isis nietniet ergdat dede hoogmoedigheidhoogmoedigheid inin eeneen karoskaros rijdtmaar datdat hijhij somssoms dede edelmoedigheidedelmoedigheid metmet moddermodder bespatdat isis ergerlijkhet is nietis niet ergdat de hoogmoedigheidde hoogmoedigheid inhoogmoedigheid in eenin een karoseen karos rijdtmaar dat hijdat hij somshij soms desoms de edelmoedigheidde edelmoedigheid metedelmoedigheid met moddermet modder bespatdat is ergerlijkhet is niet ergdat de hoogmoedigheid inde hoogmoedigheid in eenhoogmoedigheid in een karosin een karos rijdtmaar dat hij somsdat hij soms dehij soms de edelmoedigheidsoms de edelmoedigheid metde edelmoedigheid met modderedelmoedigheid met modder bespatdat de hoogmoedigheid in eende hoogmoedigheid in een karoshoogmoedigheid in een karos rijdtmaar dat hij soms dedat hij soms de edelmoedigheidhij soms de edelmoedigheid metsoms de edelmoedigheid met modderde edelmoedigheid met modder bespat

Als er hierna niets meer is, kan dat mensen zeer in vertwijfeling brengen. Bovendien moet dan ook alles in dit ene leven gebeuren. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Ik ben erg verwonderd over de stelligheid waarmee mensen zeggen dat met de dood het leven ophoudt. De moderne mens is trots op het feit dat hij niets gelooft, maar hier gelooft hij absoluut in. Dat vind ik vreemdDus Einstein had het fout toen hij zei: Volmaaktheid is zo ergerlijk dat ik er dikwijls spijt van heb dat ik ben gestopt met rokenEen laagstaand mens te beledigen is als het werpen van een steen in de modder, zodat die ons bespatLaat af, die 't zwak geslacht met bittre gal bespat, of gij verdiendet niet, dat gij een moeder hadtAls je hem niet erg goed kent, denk je onmiddellijk dat hij een idioot is. Maar eenmaal dat je hem goed kent, twijfel je daar geen seconde meer aan