Het is niet waar, dat de arbeid aan de mensen als straf voor de zonde is opgelegd; het is integendeel een eer, een adel, het kostbaarste goed, de vreugde, de gezondheid, de kracht, de ziel der wereld zelf, die altijd de toekomst baart en schept


het-is-niet-waar-dat-de-arbeid-aan-de-mensen-als-straf-voor-de-zonde-is-opgelegd-het-is-integendeel-een-eer-een-adel-het-kostbaarste-goed-de-vreugde
emile zolahetisnietwaardatdearbeidaanmensenalsstrafvoorzondeopgelegdhetintegendeeleeneeradelkostbaarstegoedvreugdegezondheidkrachtzielderwereldzelfdiealtijdtoekomstbaartschepthet isis nietniet waardat dede arbeidarbeid aanaan dede mensenmensen alsals strafstraf voorde zondezonde isis opgelegdhet isis integendeelintegendeel eeneen eereen adelhet kostbaarstekostbaarste goedde vreugdede gezondheidde krachtde zielziel derder wereldwereld zelfdie altijdaltijd dede toekomsttoekomst baartbaart enen schepthet is nietis niet waardat de arbeidde arbeid aanarbeid aan deaan de mensende mensen alsmensen als strafals straf voorstraf voor devoor de zondede zonde iszonde is opgelegdhet is integendeelis integendeel eenintegendeel een eerhet kostbaarste goedde ziel derziel der wereldder wereld zelfdie altijd dealtijd de toekomstde toekomst baarttoekomst baart enbaart en schept

Geen daad ter wereld kan als zonde of deugd worden bestempeld; het is haar verhouding tot een bepaalde ziel, die haar tot zonde of deugd maakt -Inayat Khan
geen-daad-ter-wereld-kan-als-zonde-of-deugd-worden-bestempeld-het-is-haar-verhouding-tot-een-bepaalde-ziel-die-haar-tot-zonde-of-deugd-maakt
De arbeid is wat de mensen gelukkig maakt, die, eerst het goede scheppend, weldra zelfs kwaad, door goddelijke kracht, in goed verandert -Johann Wolfgang von Goethe
de-arbeid-is-wat-de-mensen-gelukkig-maakt-die-eerst-het-goede-scheppend-weldra-zelfs-kwaad-door-goddelijke-kracht-in-goed-verandert
Het is altijd goed om te lachen, en als een kriebelend strootje er de oorzaak van kan zijn, is het een voorwerp dat tot het geluk der mensen bijdraagt -John Dryden
het-is-altijd-goed-om-te-lachen-als-een-kriebelend-strootje-er-de-oorzaak-van-kan-zijn-is-het-een-voorwerp-dat-tot-het-geluk-der-mensen-bijdraagt
Dat is in de loop der tijden altijd de handigste tactiek gebleken: met een verontwaardigde tronie de dingen aanklagen waar je zelf schuld aan hebt -Clem Schouwenaars
dat-is-in-de-loop-der-tijden-altijd-de-handigste-tactiek-gebleken-met-een-verontwaardigde-tronie-de-dingen-aanklagen-waar-zelf-schuld-aan-hebt