Het is van oudsher een gewoonte der theologen om de levenden te slaan met de botten der doden


het-is-van-oudsher-een-gewoonte-der-theologen-om-de-levenden-te-slaan-met-de-botten-der-doden
robert green ingersollhetisvanoudshereengewoontedertheologenomdelevendenteslaanmetbottendodenhet isis vanvan oudsheroudsher eeneen gewoontegewoonte derder theologentheologen omom dede levendenlevenden tete slaanslaan metmet dede bottenbotten derder dodenhet is vanis van oudshervan oudsher eenoudsher een gewoonteeen gewoonte dergewoonte der theologender theologen omtheologen om deom de levendende levenden televenden te slaante slaan metslaan met demet de bottende botten derbotten der dodenhet is van oudsheris van oudsher eenvan oudsher een gewoonteoudsher een gewoonte dereen gewoonte der theologengewoonte der theologen omder theologen om detheologen om de levendenom de levenden tede levenden te slaanlevenden te slaan mette slaan met deslaan met de bottenmet de botten derde botten der dodenhet is van oudsher eenis van oudsher een gewoontevan oudsher een gewoonte deroudsher een gewoonte der theologeneen gewoonte der theologen omgewoonte der theologen om deder theologen om de levendentheologen om de levenden teom de levenden te slaande levenden te slaan metlevenden te slaan met dete slaan met de bottenslaan met de botten dermet de botten der doden

Zoals de ogen der doden zachtjes worden gesloten, zo moeten wij de ogen der levenden zachtjes openenDe praal der begrafenissen geldt meer de ijdelheid der levenden dan de eer der gestorvenenIk kan, dat is de maat der mij gegeven kracht, der daad, der bekwaamheid, der kunst, der wetenschapDe gewoonte is een van de grootste krachten der zwakheidHet begrip van schuld en straf, met inbegrip van de leer der 'genade', der 'verlossing', der 'vergeving' - allemaal door en door leugenachtig en verstoken van elke psychologische realiteit - het is allemaal uitgevonden om het menselijk causaliteitsbesef te verstoren - het is een aanslag op het begrip oorzaak en gevolg!Levenden dienen zich niet te tooien met de naam held. Laten we dit schijnheilig woord voor de doden