Het is veel gemakkelijker de ene sekse te beschuldigen dan de andere te verontschuldigen


het-is-veel-gemakkelijker-de-ene-sekse-te-beschuldigen-dan-de-andere-te-verontschuldigen
michel eyquem de montaignehetisveelgemakkelijkerdeeneseksetebeschuldigendanandereverontschuldigenhet isis veelveel gemakkelijkergemakkelijker dede eneene seksesekse tete beschuldigenbeschuldigen dandan deandere tete verontschuldigenhet is veelis veel gemakkelijkerveel gemakkelijker degemakkelijker de enede ene sekseene sekse tesekse te beschuldigente beschuldigen danbeschuldigen dan dedan de anderede andere teandere te verontschuldigenhet is veel gemakkelijkeris veel gemakkelijker deveel gemakkelijker de enegemakkelijker de ene seksede ene sekse teene sekse te beschuldigensekse te beschuldigen dante beschuldigen dan debeschuldigen dan de anderedan de andere tede andere te verontschuldigenhet is veel gemakkelijker deis veel gemakkelijker de eneveel gemakkelijker de ene seksegemakkelijker de ene sekse tede ene sekse te beschuldigenene sekse te beschuldigen dansekse te beschuldigen dan dete beschuldigen dan de anderebeschuldigen dan de andere tedan de andere te verontschuldigen

Er valt heel wat op vrouwen aan te merken, maar ze zijn de beste andere sekse die we hebben -Don Herold
er-valt-heel-wat-op-vrouwen-aan-te-merken-maar-ze-zijn-de-beste-andere-sekse-die-we-hebben
Het is veel gemakkelijker om de wereld te verbeteren dan jezelf -Adriaan van Dis
het-is-veel-gemakkelijker-om-de-wereld-te-verbeteren-dan-jezelf
Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere -Henry Louis Mencken
liefde-is-het-waanidee-dat-de-ene-vrouw-anders-is-dan-de-andere
Het verdriet kent honderd wegen om binnen te geraken, de ene nog beter dan de andere -Kalidasa
het-verdriet-kent-honderd-wegen-om-binnen-te-geraken-de-ene-nog-beter-dan-de-andere
De dood is niet meer dan die van de ene wereld naar de andere. Maar er is een verschil voor mij, weet je. Omdat ik, in die andere wereld, zal kunnen zien. -Helen Keller
de-dood-is-niet-meer-dan-die-van-de-ene-wereld-naar-de-andere-maar-er-is-een-verschil-voor-mij-weet-omdat-ik-in-die-andere-wereld-zal-kunnen-zien
In de ene mens kunnen wij ons duidelijker vollediger en fraaier projecteren dan in de andere. Dat noemt men dan vrienden -Jan Greshoff
in-de-ene-mens-kunnen-wij-ons-duidelijker-vollediger-fraaier-projecteren-dan-in-de-andere-dat-noemt-men-dan-vrienden