Het is waar dat mensen die over soevereine macht beschikken onbillijk kunnen zijn; maar zij kunnen niet in eigenlijke zin onrechtvaardig zijn, of onrecht begaan


het-is-waar-dat-mensen-die-over-soevereine-macht-beschikken-onbillijk-kunnen-zijn-maar-zij-kunnen-niet-in-eigenlijke-zin-onrechtvaardig-zijn-of
thomas hobbeshetiswaardatmensendieoversoevereinemachtbeschikkenonbillijkkunnenzijnmaarzijnietineigenlijkezinonrechtvaardigzijnofonrechtbegaanhet isis waarwaar datdat mensenmensen diedie overover soevereinesoevereine machtmacht beschikkenbeschikken onbillijkonbillijk kunnenkunnen zijnmaar zijzij kunnenkunnen nietniet inin eigenlijkeeigenlijke zinzin onrechtvaardigonrechtvaardig zijnonrecht begaanhet is waaris waar datwaar dat mensendat mensen diemensen die overdie over soevereineover soevereine machtsoevereine macht beschikkenmacht beschikken onbillijkbeschikken onbillijk kunnenonbillijk kunnen zijnmaar zij kunnenzij kunnen nietkunnen niet inniet in eigenlijkein eigenlijke zineigenlijke zin onrechtvaardigzin onrechtvaardig zijn

Er kunnen momenten zijn dat we niet bij machte zijn om onrecht te voorkomen, maar er mag nooit een moment zijn, dat we niet protesteren.Men behoeft slechts oud te worden om zachter te worden in zijn oordeel; ik zie geen misslag begaan, die ik ook niet zou hebben kunnen begaanEr zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt; er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt en er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelenIk geef als mijn mening te kennen dat diegenen op eigen benen kunnen staan, die over voldoende mensen of geld beschikken en daardoor in staat zijn een behoorlijk leger bijeen te brengen en slag te leveren tegen iedereen die hen aanvaltHet bewustzijn over een geheime macht te beschikken is toch oneindig veel aangenamer dan openlijk te kunnen dominerenEr zijn mensen, die hun tijd niet alléén kunnen verdoen; zij zijn de plaag van de bedrijvige mensen