Het is zo gemakkelijk mij vast te zetten, dat geen enkel betoog mij meer overtuigd


het-is-zo-gemakkelijk-mij-vast-te-zetten-dat-geen-enkel-betoog-mij-meer-overtuigd
andré mauroishetiszogemakkelijkmijvasttezettendatgeenenkelbetoogmeerovertuigdhet isis zozo gemakkelijkgemakkelijk mijmij vastvast tete zettendat geengeen enkelenkel betoogbetoog mijmij meermeer overtuigdhet is zois zo gemakkelijkzo gemakkelijk mijgemakkelijk mij vastmij vast tevast te zettendat geen enkelgeen enkel betoogenkel betoog mijbetoog mij meermij meer overtuigdhet is zo gemakkelijkis zo gemakkelijk mijzo gemakkelijk mij vastgemakkelijk mij vast temij vast te zettendat geen enkel betooggeen enkel betoog mijenkel betoog mij meerbetoog mij meer overtuigdhet is zo gemakkelijk mijis zo gemakkelijk mij vastzo gemakkelijk mij vast tegemakkelijk mij vast te zettendat geen enkel betoog mijgeen enkel betoog mij meerenkel betoog mij meer overtuigd

Ik ben zo makkelijk te overreden dat geen enkel betoog mij meer overtuigtHet is mij niet genoeg dat de bliksem geen schade meer aanricht. Niet afleiden wil ik hem; hij moet leren voor mij te werkenHet heelal verwart mij, en ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk wel bestaat, en dat er geen uurwerkmaker zou zijn.Is dit betoog tot mij gericht?Te veel dingen zijn mij helder geworden; niets raakt mij nu meer. Er leeft niets meer, dat ik liefheb, hoe zou ik mijzelf dan nog liefhebben?Jouw jijheid, lieve tedere, is zo in mij verhout dat al wat aan jou kenbaar is mij in mij overleeft