Het kind dat gedurende de lange busrit de hele tijd over je heen heeft zitten klauteren, valt in een diepe slaap één halte voor je moet uitstappen


het-kind-dat-gedurende-de-lange-busrit-de-hele-tijd-over-heen-heeft-zitten-klauteren-valt-in-een-diepe-slaap-één-halte-voor-moet-uitstappen
pam brownhetkinddatgedurendedelangebusritheletijdoverheenheeftzittenklauterenvaltineendiepeslaapéénhaltevoormoetuitstappenhet kindkind datdat gedurendegedurende dede langelange busritbusrit dede helehele tijdtijd overover jeje heenheen heeftheeft zittenzitten klauterenvalt inin eeneen diepediepe slaapslaap éénéén haltehalte voorje moetmoet uitstappenhet kind datkind dat gedurendedat gedurende degedurende de langede lange busritlange busrit debusrit de helede hele tijdhele tijd overtijd over jeover je heenje heen heeftheen heeft zittenheeft zitten klauterenvalt in eenin een diepeeen diepe slaapdiepe slaap éénslaap één halteéén halte voorhalte voor jevoor je moetje moet uitstappenhet kind dat gedurendekind dat gedurende dedat gedurende de langegedurende de lange busritde lange busrit delange busrit de helebusrit de hele tijdde hele tijd overhele tijd over jetijd over je heenover je heen heeftje heen heeft zittenheen heeft zitten klauterenvalt in een diepein een diepe slaapeen diepe slaap ééndiepe slaap één halteslaap één halte vooréén halte voor jehalte voor je moetvoor je moet uitstappenhet kind dat gedurende dekind dat gedurende de langedat gedurende de lange busritgedurende de lange busrit dede lange busrit de helelange busrit de hele tijdbusrit de hele tijd overde hele tijd over jehele tijd over je heentijd over je heen heeftover je heen heeft zittenje heen heeft zitten klauterenvalt in een diepe slaapin een diepe slaap ééneen diepe slaap één haltediepe slaap één halte voorslaap één halte voor jeéén halte voor je moethalte voor je moet uitstappen

Voor hij getrouwd is ligt een man soms de hele nacht wakker om te denken aan iets wat een vrouw heeft gezegd; nadat hij getrouwd is valt hij in slaap voor zij is uitgesprokenAmeleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n Hij is leraar en het enige voordeel van dit zenuwslopende vak is dat je het in de zomer hele lange tijd niet hoeft te zijnSommige mensen durven niet volledig te voelen: het hele leven moet een lange zelfonderdrukking zijnWe geven veel tijd en verspillen veel energie gedurende ons hele leven en niet alleen op school, aan de poging onze gedachten in bedwang te houdenEen gedicht is een huis. Men moet erin kunnen wonen. En om gerieflijk te zijn moet het een kelder, een zolder en vele diepe kasten voor onze herinneringen hebben