Het kruis is nimmer dat leed dat ons opgelegd wordt, maar steeds dat leed dat wij op ons nemen


het-kruis-is-nimmer-dat-leed-dat-ons-opgelegd-wordt-maar-steeds-dat-leed-dat-wij-op-ons-nemen
kornelis heiko miskottehetkruisisnimmerdatleedonsopgelegdwordtmaarsteedswijopnemenhet kruiskruis isis nimmernimmer datdat leedleed datdat onsons opgelegdopgelegd wordtmaar steedssteeds datdat leedleed datdat wijwij opop onsons nemenhet kruis iskruis is nimmeris nimmer datnimmer dat leeddat leed datleed dat onsdat ons opgelegdons opgelegd wordtmaar steeds datsteeds dat leeddat leed datleed dat wijdat wij opwij op onsop ons nemenhet kruis is nimmerkruis is nimmer datis nimmer dat leednimmer dat leed datdat leed dat onsleed dat ons opgelegddat ons opgelegd wordtmaar steeds dat leedsteeds dat leed datdat leed dat wijleed dat wij opdat wij op onswij op ons nemenhet kruis is nimmer datkruis is nimmer dat leedis nimmer dat leed datnimmer dat leed dat onsdat leed dat ons opgelegdleed dat ons opgelegd wordtmaar steeds dat leed datsteeds dat leed dat wijdat leed dat wij opleed dat wij op onsdat wij op ons nemen

Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons nietWij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademhalen als een gemeenschappelijk doel, dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met andere mensen verbindt. De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt, maar dat men samen in dezelfde richting kijktWe zien wel in dat er leed op deze wereld moet zijn, maar niet waarom het juist ons moet treffenDoor ons leed leren wij ons geluk naar waarde te schattenWe praten over noodlot alsof het iets zou zijn dat zich op ons wreekte; wij vergeten dat iedere dag dat wij leven wijzelf ons noodlot scheppenHet lied dat wij met ons oor horen, is alleen het lied, dat in ons hart gezongen wordt