Het laatste, wat men vindt, als men een werk doet, is dat men te weten komt, waarmee men had moeten beginnen


het-laatste-wat-men-vindt-als-men-een-werk-doet-is-dat-men-te-weten-komt-waarmee-men-had-moeten-beginnen
blaise pascalhetlaatstewatmenvindtalseenwerkdoetisdattewetenkomtwaarmeehadmoetenbeginnenhet laatstewat menmen vindtals menmen eeneen werkwerk doetis datdat menmen tete wetenweten komtwaarmee menmen hadhad moetenmoeten beginnenwat men vindtals men eenmen een werkeen werk doetis dat mendat men temen te wetente weten komtwaarmee men hadmen had moetenhad moeten beginnenals men een werkmen een werk doetis dat men tedat men te wetenmen te weten komtwaarmee men had moetenmen had moeten beginnenals men een werk doetis dat men te wetendat men te weten komtwaarmee men had moeten beginnen

Om een goede minnebrief te schrijven moet men beginnen zonder te weten wat men wil zeggen en eindigen zonder te weten wat men heeft gezegdOm een goede liefdesbrief te schrijven, moet men beginnen zonder te weten wat men zeggen wil en eindigen zonder te weten wat men gezegd heeftMen vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftMen doet minder dan men moet als men niet alles doet wat men kanOp twee dingen moet men nooit vertrouwen: dat het verborgen blijft, als men kwaad doet, en dat het bemerkt wordt, wan-neer men goed doetMen doet niet wat men wil en toch is men verantwoordelijk voor wat men is