Het leuke van het vak schrijven is dat je het nooit leert


het-leuke-van-het-vak-schrijven-is-dat-het-nooit-leert
simon carmiggelthetleukevanhetvakschrijvenisdatnooitleerthet leukeleuke vanvan hethet vakvak schrijvenschrijven isis datdat jeje hethet nooitnooit leerthet leuke vanleuke van hetvan het vakhet vak schrijvenvak schrijven isschrijven is datis dat jedat je hetje het nooithet nooit leerthet leuke van hetleuke van het vakvan het vak schrijvenhet vak schrijven isvak schrijven is datschrijven is dat jeis dat je hetdat je het nooitje het nooit leerthet leuke van het vakleuke van het vak schrijvenvan het vak schrijven ishet vak schrijven is datvak schrijven is dat jeschrijven is dat je hetis dat je het nooitdat je het nooit leert

Het aardige van het ambacht schrijven is, dat je het nóóit leert -Simon Carmiggelt
het-aardige-van-het-ambacht-schrijven-is-dat-het-nóóit-leert
Er is één leuke kant aan acteurs: zij praten nooit over andere mensen -Earl Wilson
er-is-één-leuke-kant-aan-acteurs-zij-praten-nooit-over-andere-mensen
Hij is leraar en het enige voordeel van dit zenuwslopende vak is dat je het in de zomer hele lange tijd niet hoeft te zijn -Simon Carmiggelt
hij-is-leraar-het-enige-voordeel-van-dit-zenuwslopende-vak-is-dat-het-in-de-zomer-hele-lange-tijd-niet-hoeft-te-zijn
Wijd u geheel aan het vak, dat ge gekozen en geleerd hebt, ook als is het nog zo eenvoudig, en vind er uw geluk in -Marcus Aurelius
wijd-u-geheel-aan-het-vak-dat-ge-gekozen-geleerd-hebt-ook-als-is-het-nog-zo-eenvoudig-vind-er-uw-geluk-in