Het leven is als een tand. Eerst denk je er niet aan. Je blijft tevreden kauwen. En dan begint het opeens te rotten. Het doet je pijn en toch wil je het houden


het-leven-is-als-een-tand-eerst-denk-er-niet-aan-je-blijft-tevreden-kauwen-en-dan-begint-het-opeens-te-rotten-het-doet-pijn-toch-wil-het
boris vianhetlevenisalseentandeerstdenkernietaanblijfttevredenkauwendanbeginthetopeensterottendoetpijntochwilhoudenhet levenleven isis alsals eeneen tandeerst denkdenk jeje erer nietniet aanje blijftblijft tevredentevreden kauwenen dandan begintbegint hethet opeensopeens tete rottenhet doetdoet jeje pijnpijn enen tochtoch wilwil jeje hethet houdenhet leven isleven is alsis als eenals een tandeerst denk jedenk je erje er nieter niet aanje blijft tevredenblijft tevreden kauwenen dan begintdan begint hetbegint het opeenshet opeens teopeens te rottenhet doet jedoet je pijnje pijn enpijn en tochen toch wiltoch wil jewil je hetje het houden

Het grootste deel van mijn leven vertrouwde ik mensen niet die niet bang voor de dood waren, want zeker als je ouder wordt ben je er meer en meer mee bezig. Ik denk dat als we zouden kunnen kiezen, niemand dood wil gaan. Daarom zou je aan kunnen nemen dat iedereen het eeuwige leven wil hebben, wat gezien de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap haast mogelijk begint te lijken. Maar de vraag is niet of jij zelf het eeuwige leven wil hebben, het is meer of je het eeuwige leven wil hebben ten koste van je kinderen. Bovendien zouden we grote ecologische problemen krijgen als iedereen ineens zou blijven levenAch, het zinloze leven, denk ik, het ongeloofbare van het beloven, de eerlijkheid in elk ogenblik, het is niet meer dan de regen. Wij zijn geen planten en het doet ons niet eens levenElke verandering doet pijn, ongeacht hoezeer je ernaar verlangt. Maar alleen als wij een streep onder een leven zetten, kunnen we aan een nieuw leven beginnenIn Nederland hoor je geen geld te hebben en je hoort weinig te weten. Als je dat toch doet is het je geraden om het verborgen te houdenHet hoogste blijft een vrije wil,  die niet verward door vlees en bloed,  zich zelf getrouw in storm en stilte,  het goede, wijl het goed is, doetAls ik een bal aan de voet heb die ik wil afspelen, dan moet ik rekening houden met mijn bewaker, de wind, het gras, de snelheid waarmee de spelers lopen. Wij berekenen de kracht waarmee je moet schoppen en de richting waarin in ééntiende seconde. Een computer doet daar twee minuten over!