Het leven is als een toneelstuk. Eerst speel je zelf de hoofdrol, dan een bijrol, dan souffleer je anderen en tenslotte zie je hoe het doek valt


het-leven-is-als-een-toneelstuk-eerst-speel-zelf-de-hoofdrol-dan-een-bijrol-dan-souffleer-anderen-tenslotte-zie-hoe-het-doek-valt
winston churchillhetlevenisalseentoneelstukeerstspeelzelfdehoofdroldanbijrolsouffleeranderentenslotteziehoehetdoekvalthet levenleven isis alsals eeneen toneelstukeerst speelspeel jeje zelfzelf dede hoofdroldan eeneen bijroldan souffleersouffleer jeanderen enen tenslottetenslotte ziezie jeje hoehoe hethet doekdoek valthet leven isleven is alsis als eenals een toneelstukeerst speel jespeel je zelfje zelf dezelf de hoofdroldan een bijroldan souffleer jesouffleer je anderenje anderen enanderen en tenslotteen tenslotte zietenslotte zie jezie je hoeje hoe hethoe het doekhet doek valthet leven is alsleven is als eenis als een toneelstukeerst speel je zelfspeel je zelf deje zelf de hoofdroldan souffleer je anderensouffleer je anderen enje anderen en tenslotteanderen en tenslotte zieen tenslotte zie jetenslotte zie je hoezie je hoe hetje hoe het doekhoe het doek valthet leven is als eenleven is als een toneelstukeerst speel je zelf despeel je zelf de hoofdroldan souffleer je anderen ensouffleer je anderen en tenslotteje anderen en tenslotte zieanderen en tenslotte zie jeen tenslotte zie je hoetenslotte zie je hoe hetzie je hoe het doekje hoe het doek valt

Wilt gij u zelven begrijpen, zie dan hoe de anderen handelen; wilt gij de anderen begrijpen, zie dan in uw eigen hart -Friedrich von Schiller
wilt-gij-u-zelven-begrijpen-zie-dan-hoe-de-anderen-handelen-wilt-gij-de-anderen-begrijpen-zie-dan-in-uw-eigen-hart
Met het leven is het als met een toneelstuk: het komt er niet op aan hoe lang het is, doch hoe goed het gespeeld wordt -Seneca
met-het-leven-is-het-als-met-een-toneelstuk-het-komt-er-niet-op-aan-hoe-lang-het-is-doch-hoe-goed-het-gespeeld-wordt
Vis behoort driemaal te zwemmen: eerst in de zee, dan in de boter en tenslotte in goede Bordeaux -Jonathan Swift
vis-behoort-driemaal-te-zwemmen-eerst-in-de-zee-dan-in-de-boter-tenslotte-in-goede-bordeaux