Het leven is een toneelstuk waarvoor we veel te weinig hebben kunnen repeteren


het-leven-is-een-toneelstuk-waarvoor-we-veel-te-weinig-hebben-kunnen-repeteren
sean o'caseyhetleveniseentoneelstukwaarvoorweveelteweinighebbenkunnenrepeterenhet levenleven isis eeneen toneelstuktoneelstuk waarvoorwe veelveel tete weinigweinig hebbenhebben kunnenkunnen repeterenhet leven isleven is eenis een toneelstukeen toneelstuk waarvoortoneelstuk waarvoor wewaarvoor we veelwe veel teveel te weinigte weinig hebbenweinig hebben kunnenhebben kunnen repeterenhet leven is eenleven is een toneelstukis een toneelstuk waarvooreen toneelstuk waarvoor wetoneelstuk waarvoor we veelwaarvoor we veel tewe veel te weinigveel te weinig hebbente weinig hebben kunnenweinig hebben kunnen repeterenhet leven is een toneelstukleven is een toneelstuk waarvooris een toneelstuk waarvoor weeen toneelstuk waarvoor we veeltoneelstuk waarvoor we veel tewaarvoor we veel te weinigwe veel te weinig hebbenveel te weinig hebben kunnente weinig hebben kunnen repeteren

De test van onze vooruitgang is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van mensen die al veel hebben, maar of we voldoende kunnen geven aan diegenen die te weinig hebbenWaar veel juristen leven is het niet goed; daar moet veel gekijf en weinig recht zijnDe oorlog moet vooral gevoerd worden door hen die oorlog hebben gewild. Zij zijn het die het onderste uit de kan moeten halen. De groten streven iets na en daar dient een tol voor betaald te worden. Wij echter hebben bij dat alles niets te winnen en kunnen niet beter doen dan veel lawaai maar weinig bloed gevenZoals het grote geesten eigen is om in weinig woorden veel duidelijk te maken, zo hebben kleine geesten de gave om veel te praten en niets te zeggenIn de stad zie je veel mensen weinig. In een dorp weinig mensen veel. Dat laatste is beter voor je gezondheidDe levenskunst bestaat daarin, te weten hoe zich met weinig te vermaken en veel te kunnen verduren