Het leven is het gelukkigst, dan ons de meeste gelegenheden biedt om onze eigen achting te winnen


het-leven-is-het-gelukkigst-dan-ons-de-meeste-gelegenheden-biedt-om-onze-eigen-achting-te-winnen
william samuel johnsonhetlevenishetgelukkigstdanonsdemeestegelegenhedenbiedtomonzeeigenachtingtewinnenhet levenleven isis hethet gelukkigstdan onsons dede meestemeeste gelegenhedengelegenheden biedtbiedt omom onzeonze eigeneigen achtingachting tete winnenhet leven isleven is hetis het gelukkigstdan ons deons de meestede meeste gelegenhedenmeeste gelegenheden biedtgelegenheden biedt ombiedt om onzeom onze eigenonze eigen achtingeigen achting teachting te winnenhet leven is hetleven is het gelukkigstdan ons de meesteons de meeste gelegenhedende meeste gelegenheden biedtmeeste gelegenheden biedt omgelegenheden biedt om onzebiedt om onze eigenom onze eigen achtingonze eigen achting teeigen achting te winnenhet leven is het gelukkigstdan ons de meeste gelegenhedenons de meeste gelegenheden biedtde meeste gelegenheden biedt ommeeste gelegenheden biedt om onzegelegenheden biedt om onze eigenbiedt om onze eigen achtingom onze eigen achting teonze eigen achting te winnen

Onze verdienste bezorgt ons de achting der eerlijke mensen, en ons gesternte de achting van het publiekWe klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaanNu we ons gerealiseerd hebben, dat wij ons op geen uiterlijk gezag kunnen verlaten bij het teweegbrengen van een totale omwenteling in de structuur van onze eigen psyche staan we voor de onmetelijk veel groter moeilijkheid ons te ontdoen van ons eigen innerlijk gezag, het gezag van onze eigen speciale kleine ervaringen en verzamelde meningen, kennis, denkbeelden en idealenWij kiezen onze eigen rol niet in het leven en hebben ook met de rolverdeling niets uit te staan; onze plicht is het, de rol die ons is opgelegd is, goed te spelenWinnen is niets. Winnen laat geen sporen na. Winnen is bevrediging. Verliezen is levenWij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijn