Het leven moet opgevuld worden, en degene die niet in staat is tot geestelijk genot moet zich tevredenstellen met het genot dat zijn zinnen hem kunnen verschaffen


het-leven-moet-opgevuld-worden-degene-die-niet-in-staat-is-tot-geestelijk-genot-moet-zich-tevredenstellen-met-het-genot-dat-zijn-zinnen-hem-kunnen
samuel johnsonhetlevenmoetopgevuldwordendegenedienietinstaatistotgeestelijkgenotzichtevredenstellenmethetdatzijnzinnenhemkunnenverschaffenhet levenleven moetmoet opgevuldopgevuld wordenen degenedegene diedie nietniet inin staatstaat isis tottot geestelijkgeestelijk genotgenot moetmoet zichzich tevredenstellentevredenstellen metmet hethet genotgenot datdat zijnzijn zinnenzinnen hemhem kunnenkunnen verschaffenhet leven moetleven moet opgevuldmoet opgevuld wordenen degene diedegene die nietdie niet inniet in staatin staat isstaat is totis tot geestelijktot geestelijk genotgeestelijk genot moetgenot moet zichmoet zich tevredenstellenzich tevredenstellen mettevredenstellen met hetmet het genothet genot datgenot dat zijndat zijn zinnenzijn zinnen hemzinnen hem kunnenhem kunnen verschaffen

Er is een genot van zich weg te cijferen, veel groter dan het genot van zich op de voorgrond te dringen, en voor een zeer trots mens moet de uitoefening der bescheidenheid wel iets heerlijks zijnDe natuur van de mens, die haar onmiddellijk genot verloren ziet gaan terwille van een niet begrepen en voor haar niet bestaande vreugde, roept het verstand te hulp, om de idealen van die vreugde om te smeden tot middelen van direct genotElke idioot die vandaag de dag nog romans schrijft, moet ze zo schrijven dat ze nooit kunnen worden bewerkt, met andere woorden: dat ze niet kunnen worden naverteldIk weet nooit of ik medelijden moet hebben met iemand die tot bezinning komt, of dat ik hem moet feliciterenHet verschil tussen geluk en genot is, dat men het genot zelf kan uitkiezenOm een voorwerp te tekenen is 't niet genoeg omtrek, kleur en schaduw van dat voorwerp te kennen, men moet dat alles kunnen weergeven. Om een gedachte uit te drukken, moet die geworden zijn tot beeld, dat is: tot denkbeeld. Zo'n beeld moet men leren tekenen