Het lot is de vriend van de goede, de gids van de wijze, de tiran van de dwaas, de vijand van de booswicht


het-lot-is-de-vriend-van-de-goede-de-gids-van-de-wijze-de-tiran-van-de-dwaas-de-vijand-van-de-booswicht
w. r. algerhetlotisdevriendvangoedegidswijzetirandwaasvijandbooswichthet lotlot isis dede vriendvriend vanvan dede goedede gidsgids vanvan dede wijzede tirantiran vanvan dede dwaasde vijandvan dede booswichthet lot islot is deis de vriendde vriend vanvriend van devan de goedede gids vangids van devan de wijzede tiran vantiran van devan de dwaasde vijand vanvijand van devan de booswichthet lot is delot is de vriendis de vriend vande vriend van devriend van de goedede gids van degids van de wijzede tiran van detiran van de dwaasde vijand van devijand van de booswichthet lot is de vriendlot is de vriend vanis de vriend van dede vriend van de goedede gids van de wijzede tiran van de dwaasde vijand van de booswicht

Jullie in Vlaanderen hebben zo van die gezellige wijsheden langs de straat staan: `De drank is uw vijand` en dan honderd meter verder op de pastorij: `Maak van uw vijand uw vriend`Handelen is troostrijk. Het is de vijand van denken, en de vriend van vleiende illusiesHet lot van de volkeren hangt af van de wijze waarop zij zich voedenHet paradijs van de dwaas is de hel van de wijzeHet lot van een volk heeft vaak afgehangen van de goede of slechte spijsvertering van de eerste ministerDe menselijke aard heeft gewoonlijk meer van de dwaas dan van de wijze