Het lot van ieder mens wordt bepaald door wat er in zijn schedel gebeurd wanneer die geconfronteerd wordt met wat er buiten zijn schedel gebeurd


het-lot-van-ieder-mens-wordt-bepaald-door-wat-er-in-zijn-schedel-gebeurd-wanneer-die-geconfronteerd-wordt-met-wat-er-buiten-zijn-schedel-gebeurd
eric bernehetlotvaniedermenswordtbepaalddoorwaterinzijnschedelgebeurdwanneerdiegeconfronteerdmetbuitenhet lotlot vanvan iederieder mensmens wordtwordt bepaaldbepaald doorwat erer inin zijnzijn schedelschedel gebeurdgebeurd wanneerwanneer diedie geconfronteerdgeconfronteerd wordtwordt metmet watwat erer buitenbuiten zijnzijn schedelschedel gebeurdhet lot vanlot van iedervan ieder mensieder mens wordtmens wordt bepaaldwordt bepaald doorbepaald door watdoor wat erwat er iner in zijnin zijn schedelzijn schedel gebeurdschedel gebeurd wanneergebeurd wanneer diewanneer die geconfronteerddie geconfronteerd wordtgeconfronteerd wordt metwordt met watmet wat erwat er buitener buiten zijnbuiten zijn schedelzijn schedel gebeurdhet lot van iederlot van ieder mensvan ieder mens wordtieder mens wordt bepaaldmens wordt bepaald doorwordt bepaald door watbepaald door wat erdoor wat er inwat er in zijner in zijn schedelin zijn schedel gebeurdzijn schedel gebeurd wanneerschedel gebeurd wanneer diegebeurd wanneer die geconfronteerdwanneer die geconfronteerd wordtdie geconfronteerd wordt metgeconfronteerd wordt met watwordt met wat ermet wat er buitenwat er buiten zijner buiten zijn schedelbuiten zijn schedel gebeurdhet lot van ieder menslot van ieder mens wordtvan ieder mens wordt bepaaldieder mens wordt bepaald doormens wordt bepaald door watwordt bepaald door wat erbepaald door wat er indoor wat er in zijnwat er in zijn schedeler in zijn schedel gebeurdin zijn schedel gebeurd wanneerzijn schedel gebeurd wanneer dieschedel gebeurd wanneer die geconfronteerdgebeurd wanneer die geconfronteerd wordtwanneer die geconfronteerd wordt metdie geconfronteerd wordt met watgeconfronteerd wordt met wat erwordt met wat er buitenmet wat er buiten zijnwat er buiten zijn schedeler buiten zijn schedel gebeurd

Ons lot wordt niet bepaald door wat we meemaken, maar door hoe we dat belevenDe plaats van een mens in het leven wordt bepaald niet door wat hij weet, maar door wat hij wil en wat hij kanWat hebben we al verdriet gehad om ongelukken die nooit zijn gebeurdJe waarde wordt bepaald door wie je bent en niet door wat je hebtWat ik zo mooi vind, is dat degene die de fout buiten zichzelf zoekt, nooit tevreden is, terwijl degene die de fout meteen bij zichzelf zoekt en zegt: 'Wat ben ik stom geweest', door zijn ervaring rijker wordt en blijmoedig isBiecht jezelf de hemel in; berouw wat is gebeurd; vermijd wat staat te komen