Het lot waakt ervoor dat het de mens nooit aan smarten ontbreekt


het-lot-waakt-ervoor-dat-het-de-mens-nooit-aan-smarten-ontbreekt
publilius syrushetlotwaaktervoordathetdemensnooitaansmartenontbreekthet lotlot waaktwaakt ervoordat hethet dede mensmens nooitnooit aanaan smartensmarten ontbreekthet lot waaktlot waakt ervoorwaakt ervoor datervoor dat hetdat het dehet de mensde mens nooitmens nooit aannooit aan smartenaan smarten ontbreekthet lot waakt ervoorlot waakt ervoor datwaakt ervoor dat hetervoor dat het dedat het de menshet de mens nooitde mens nooit aanmens nooit aan smartennooit aan smarten ontbreekthet lot waakt ervoor datlot waakt ervoor dat hetwaakt ervoor dat het deervoor dat het de mensdat het de mens nooithet de mens nooit aande mens nooit aan smartenmens nooit aan smarten ontbreekt

Het schijnt dat er bijna evenveel mensen zijn wie het aan hartstocht ontbreekt als wie het aan verstand ontbreekt.Om goed te doen ontbreekt het de mensen nooit aan geld, maar vaak aan lustHet komt er meer op aan, hoe een mens zijn lot opneemt, dan hoe zijn lot isAccepteer de dingen waar het lot je aan bindt, en hou van de mensen met wie het lot je samenbrengt, maar doe dat met heel je hartWennen aan een eenvoudig en sober voedingspatroon draagt bij tot de gezondheid. Het zorgt ervoor dat een mens opgewassen is tegen de ontberingen waarmee het leven ons onvermijdelijk confronteert en het maakt dat wij stevig in onze schoenen staan wanneer wij na tijden van gebrek op overvloed stuitenPas je aan aan de dingen om je heen waartoe het lot je heeft veroordeeld en hou oprecht van je medemensen te midden van wie het lot je in het leven heeft geplaatst