Het moeilijkst van alles is net te doen alsof je het druk hebt wanneer dat niet zo is


het-moeilijkst-van-alles-is-net-te-doen-alsof-het-druk-hebt-wanneer-dat-niet-zo-is
william featherhetmoeilijkstvanallesisnettedoenalsofhetdrukhebtwanneerdatnietzohet moeilijkstmoeilijkst vanvan allesalles isis netnet tete doendoen alsofalsof jeje hethet drukdruk hebthebt wanneerwanneer datdat nietniet zozo ishet moeilijkst vanmoeilijkst van allesvan alles isalles is netis net tenet te doente doen alsofdoen alsof jealsof je hetje het drukhet druk hebtdruk hebt wanneerhebt wanneer datwanneer dat nietdat niet zoniet zo ishet moeilijkst van allesmoeilijkst van alles isvan alles is netalles is net teis net te doennet te doen alsofte doen alsof jedoen alsof je hetalsof je het drukje het druk hebthet druk hebt wanneerdruk hebt wanneer dathebt wanneer dat nietwanneer dat niet zodat niet zo ishet moeilijkst van alles ismoeilijkst van alles is netvan alles is net tealles is net te doenis net te doen alsofnet te doen alsof jete doen alsof je hetdoen alsof je het drukalsof je het druk hebtje het druk hebt wanneerhet druk hebt wanneer datdruk hebt wanneer dat niethebt wanneer dat niet zowanneer dat niet zo is

Het moeilijkste van alles is net te doen alsof je het druk hebt wanneer dat niet zo isJe hebt uitsluitend macht over mensen zolang je niet alles van ze afneemt. Maar wanneer je iemand van alles hebt beroofd, is hij niet langer in je macht, hij is weer vrijAls je weet dat je dood gaat kun je twee fouten maken; doen alsof er niets aan de hand is of doen alsof het leven al voorbij isDe zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebtMensen van de wereld die weten dat weinig dingen zo impopulair zijn als scherpzinnigheid en inzicht, zorgen ervoor net te doen, alsof ze zich om de tuin laten leidenEr zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is