Het nut van reizen is, dat men de verbeelding naar de werkelijkheid regelt, en de dingen ziet zoals ze zijn in plaats van te denken hoe ze kunnen zijn


het-nut-van-reizen-is-dat-men-de-verbeelding-naar-de-werkelijkheid-regelt-de-dingen-ziet-zoals-ze-zijn-in-plaats-van-te-denken-hoe-ze-kunnen-zijn
samuel johnsonhetnutvanreizenisdatmendeverbeeldingnaarwerkelijkheidregeltdingenzietzoalszezijninplaatstedenkenhoekunnenhet nutnut vanvan reizenreizen isdat menmen dede verbeeldingverbeelding naarnaar dede werkelijkheidwerkelijkheid regelten dede dingendingen zietziet zoalszoals zeze zijnzijn inin plaatsplaats vanvan tete denkendenken hoehoe zeze kunnenkunnen zijnhet nut vannut van reizenvan reizen isdat men demen de verbeeldingde verbeelding naarverbeelding naar denaar de werkelijkheidde werkelijkheid regelten de dingende dingen zietdingen ziet zoalsziet zoals zezoals ze zijnze zijn inzijn in plaatsin plaats vanplaats van tevan te denkente denken hoedenken hoe zehoe ze kunnenze kunnen zijn

Als men besef heeft van dit hele levensgebeuren, zoals het zich voltrekt - en niet zoals we zouden willen dat het was, niet volgens de een of andere filosoof of priester in zijn geur van heiligheid, maar zoals het in feite is - dan vraagt men zich af of het denken zijn juiste plaats kan innemen, zonder dat het ook maar enigszins ingrijpt in iedere menselijke relatieSommige mannen denken dat getrouwd zijn met een vrouw alleen betekent dat men haar 's morgens ziet in plaats van 's avondsBij veel mensen ziet men dat het kijken gewoon de plaats van het denken heeft ingenomenHet doel van onderwijs zou moeten zijn om ons te leren hoe te denken, dan wat te denken - om onze geest te verbeteren, om ons in staat te stellen om na te denken voor onszelf, in plaats van het geheugen te vullen met de gedachten van andere mensenDankzij onze verbeelding kunnen we voorbij de dood denken en zijn we meer dan tragische dieren die weten dat ze doodgaan. Onze verbeelding kan ons over het rationele besef dat we doodgaan heen tillen door ons te laten geloven in het onmogelijkeJe ziet mensen en de dingen niet zoals zij zijn, maar zoals jij bent