Het onderbewuste leven heeft vensters naar uitzicht en deuren naar inzicht die oneindig veel verder reiken dan de grenzen van de wereld van de werkelijkheid


het-onderbewuste-leven-heeft-vensters-naar-uitzicht-deuren-naar-inzicht-die-oneindig-veel-verder-reiken-dan-de-grenzen-van-de-wereld-van-de
william jameshetonderbewustelevenheeftvenstersnaaruitzichtdeureninzichtdieoneindigveelverderreikendandegrenzenvanwereldwerkelijkheidhet onderbewusteonderbewuste levenleven heeftheeft venstersvensters naarnaar uitzichtuitzicht enen deurendeuren naarnaar inzichtinzicht diedie oneindigoneindig veelveel verderverder reikenreiken dandan dede grenzengrenzen vanvan dede wereldwereld vanvan dede werkelijkheidhet onderbewuste levenonderbewuste leven heeftleven heeft venstersheeft vensters naarvensters naar uitzichtnaar uitzicht enuitzicht en deurenen deuren naardeuren naar inzichtnaar inzicht dieinzicht die oneindigdie oneindig veeloneindig veel verderveel verder reikenverder reiken danreiken dan dedan de grenzende grenzen vangrenzen van devan de wereldde wereld vanwereld van devan de werkelijkheid

Men moet altijd leven, zoekende naar iets onbereikbaars. De mens wordt groot door te pogen hoger te reiken dan hij kanIndien de vensters van onze waarneming werden schoongemaakt, dan zou ieder ding voor de mensen verschijnen zoals het werkelijk is: oneindigEr zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stuk brood maar er zijn er nog veel meer die snakken naar een beetje liefdeDe vooruitgang der wetenschap doet niets anders dan de grenzen, die ons van het ontoegankelijke scheiden, naar het oneindige verschuivenNaar goede beginselen en goed inzicht te regeren, is een nog hoger doel, dan naar of met de openbare mening te regerenDe politiek is veel meer gebiologeerd door macht dan het gemiddelde bedrijf. Het bedrijfsleven is gewend naar de klant te luisteren. Als het volk de margarine niet pruimt, maak je roomboter of halvarine. De politiek heeft een soort vechthouding naar de maatschappij: het is beter, beste mensen, dat we díe kant opgaan. Machtshonger hoort daarbij