Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent


het-opperste-geluk-in-het-leven-is-de-overtuiging-dat-bemind-wordt-om-wie-bent-of-liever-bemind-wordt-ongeacht-wie-bent
victor hugohetopperstegelukinhetlevenisdeovertuigingdatbemindwordtomwiebentoflieverongeachtbenthet oppersteopperste gelukgeluk inin hethet levenleven isis dede overtuigingovertuiging datdat jeje bemindbemind wordtwordt omom wiewie jeje bentbemind wordtwordt ongeachtongeacht wiewie jeje benthet opperste gelukopperste geluk ingeluk in hetin het levenhet leven isleven is deis de overtuigingde overtuiging datovertuiging dat jedat je bemindje bemind wordtbemind wordt omwordt om wieom wie jewie je bentbemind wordt ongeachtwordt ongeacht wieongeacht wie jewie je benthet opperste geluk inopperste geluk in hetgeluk in het levenin het leven ishet leven is deleven is de overtuigingis de overtuiging datde overtuiging dat jeovertuiging dat je beminddat je bemind wordtje bemind wordt ombemind wordt om wiewordt om wie jeom wie je bentbemind wordt ongeacht wiewordt ongeacht wie jeongeacht wie je benthet opperste geluk in hetopperste geluk in het levengeluk in het leven isin het leven is dehet leven is de overtuigingleven is de overtuiging datis de overtuiging dat jede overtuiging dat je bemindovertuiging dat je bemind wordtdat je bemind wordt omje bemind wordt om wiebemind wordt om wie jewordt om wie je bentbemind wordt ongeacht wie jewordt ongeacht wie je bent

Wie door de goden bemind wordt, sterft jong -Plautus
wie-door-de-goden-bemind-wordt-sterft-jong
Wie voorspoed heeft weet nooit of hij om zichzelf bemind wordt -Lucanus
wie-voorspoed-heeft-weet-nooit-of-hij-om-zichzelf-bemind-wordt
Het is beter gehaat te worden voor wat je bent, dan bemind voor wat je niet bent -André Gide
het-is-beter-gehaat-te-worden-voor-wat-bent-dan-bemind-voor-wat-niet-bent
Niemand heeft ooit iemand bemind op de manier waarop iedereen graag bemind zou worden -Mignon McLaughlin
niemand-heeft-ooit-iemand-bemind-op-de-manier-waarop-iedereen-graag-bemind-zou-worden
Als je jong bent, krijg je nauwelijks de kans om aan de weet te komen wie je bent, omdat anderen je dat voortdurend meedelen -Toon Hermans
als-jong-bent-krijg-nauwelijks-de-kans-om-aan-de-weet-te-komen-wie-bent-omdat-anderen-dat-voortdurend-meedelen