Het paradijs ontstaat pas op het moment dat je het verlaat of in de tijd voordat je het betreedt


het-paradijs-ontstaat-op-het-moment-dat-het-verlaat-of-in-de-tijd-voordat-het-betreedt
connie palmenhetparadijsontstaatophetmomentdatverlaatofindetijdvoordatbetreedthet paradijsparadijs ontstaatontstaat paspas opop hethet momentmoment datdat jeje hethet verlaatin dede tijdtijd voordatvoordat jeje hethet betreedthet paradijs ontstaatparadijs ontstaat pasontstaat pas oppas op hetop het momenthet moment datmoment dat jedat je hetje het verlaatverlaat of inin de tijdde tijd voordattijd voordat jevoordat je hetje het betreedthet paradijs ontstaat pasparadijs ontstaat pas opontstaat pas op hetpas op het momentop het moment dathet moment dat jemoment dat je hetdat je het verlaathet verlaat of inverlaat of in dein de tijd voordatde tijd voordat jetijd voordat je hetvoordat je het betreedthet paradijs ontstaat pas opparadijs ontstaat pas op hetontstaat pas op het momentpas op het moment datop het moment dat jehet moment dat je hetmoment dat je het verlaatje het verlaat of inhet verlaat of in deverlaat of in de tijdin de tijd voordat jede tijd voordat je hettijd voordat je het betreedt

Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen. Tijd is allesbehalve geld -Gilbert Cesbron
er-komt-altijd-een-moment-waarop-moet-kiezen-tussen-het-geld-dat-verdient-de-tijd-die-verliest-om-het-te-verdienen-tijd-is-allesbehalve-geld
Het moment van die kus bevatte elk gelukkig moment dat ik ooit beleefd had -Paulo Coelho
het-moment-van-die-kus-bevatte-elk-gelukkig-moment-dat-ik-ooit-beleefd-had
Zelfs het paradijs was geen paradijs geweest zonder de verboden appel -Peter Sirius
zelfs-het-paradijs-was-geen-paradijs-geweest-zonder-de-verboden-appel
De volkeren zijn uitgeput enige tijd voordat zij het merken -Kardinaal de Retz
de-volkeren-zijn-uitgeput-enige-tijd-voordat-zij-het-merken