Het past de wijze alle middelen eerder te baat te nemen dan de wapenen


het-past-de-wijze-alle-middelen-eerder-te-baat-te-nemen-dan-de-wapenen
terentiushetpastdewijzeallemiddeleneerdertebaatnemendanwapenenhet pastpast dede wijzewijze allealle middelenmiddelen eerdereerder tete baatbaat tete nemennemen dandan dede wapenenhet past depast de wijzede wijze allewijze alle middelenalle middelen eerdermiddelen eerder teeerder te baatte baat tebaat te nemente nemen dannemen dan dedan de wapenenhet past de wijzepast de wijze allede wijze alle middelenwijze alle middelen eerderalle middelen eerder temiddelen eerder te baateerder te baat tete baat te nemenbaat te nemen dante nemen dan denemen dan de wapenenhet past de wijze allepast de wijze alle middelende wijze alle middelen eerderwijze alle middelen eerder tealle middelen eerder te baatmiddelen eerder te baat teeerder te baat te nemente baat te nemen danbaat te nemen dan dete nemen dan de wapenen

Wat baat een wijsheid, die de wijze zelf niet baat? -Euripides
wat-baat-een-wijsheid-die-de-wijze-zelf-niet-baat
We moeten er eerder naar streven onze begeerten te verminderen dan onze middelen te vergroten -Aristoteles
we-moeten-er-eerder-naar-streven-onze-begeerten-te-verminderen-dan-onze-middelen-te-vergroten
Alle middelen zijn heilig als ze innerlijk noodzakelijk zijn. Alle middelen zijn zondig als ze niet stammen uit de bron van de innerlijke noodzaak -Wassily Kandinsky
alle-middelen-zijn-heilig-als-ze-innerlijk-noodzakelijk-zijn-alle-middelen-zijn-zondig-als-ze-niet-stammen-uit-de-bron-van-de-innerlijke-noodzaak
De wijze heeft geen onwrikbare beginselen; hij past zich aan bij anderen -Lao-Tse
de-wijze-heeft-geen-onwrikbare-beginselen-hij-past-zich-aan-bij-anderen