Het recht is de machtigste school der fantasie. Nooit heeft een dichter de natuur zo vrij geïnterpreteerd als een jurist de feiten


het-recht-is-de-machtigste-school-der-fantasie-nooit-heeft-een-dichter-de-natuur-zo-vrij-geïnterpreteerd-als-een-jurist-de-feiten
jean giraudouxhetrechtisdemachtigsteschoolderfantasienooitheefteendichternatuurzovrijgeïnterpreteerdalsjuristfeitenhet rechtrecht isis dede machtigstemachtigste schoolschool derder fantasienooit heeftheeft eeneen dichterdichter dede natuurnatuur zozo vrijvrij geïnterpreteerdgeïnterpreteerd alsals eeneen juristjurist dede feitenhet recht isrecht is deis de machtigstede machtigste schoolmachtigste school derschool der fantasienooit heeft eenheeft een dichtereen dichter dedichter de natuurde natuur zonatuur zo vrijzo vrij geïnterpreteerdvrij geïnterpreteerd alsgeïnterpreteerd als eenals een juristeen jurist dejurist de feitenhet recht is derecht is de machtigsteis de machtigste schoolde machtigste school dermachtigste school der fantasienooit heeft een dichterheeft een dichter deeen dichter de natuurdichter de natuur zode natuur zo vrijnatuur zo vrij geïnterpreteerdzo vrij geïnterpreteerd alsvrij geïnterpreteerd als eengeïnterpreteerd als een juristals een jurist deeen jurist de feitenhet recht is de machtigsterecht is de machtigste schoolis de machtigste school derde machtigste school der fantasienooit heeft een dichter deheeft een dichter de natuureen dichter de natuur zodichter de natuur zo vrijde natuur zo vrij geïnterpreteerdnatuur zo vrij geïnterpreteerd alszo vrij geïnterpreteerd als eenvrij geïnterpreteerd als een juristgeïnterpreteerd als een jurist deals een jurist de feiten

Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid -Jean Giraudoux
geen-dichter-heeft-ooit-de-natuur-zo-vrij-weergegeven-als-de-jurist-de-werkelijkheid
De meerderheid heeft nooit het recht aan hare zijde. Dat is een van die maatschappelijke leugens, waartegen een vrij denkend man zich moet verzetten -Henrik Ibsen
de-meerderheid-heeft-nooit-het-recht-aan-hare-zijde-dat-is-een-van-die-maatschappelijke-leugens-waartegen-een-vrij-denkend-man-zich-moet-verzetten
Zelfs een dichter heeft het recht om te spreken over dingen die hij onvoldoende kent -Federico Fellini
zelfs-een-dichter-heeft-het-recht-om-te-spreken-over-dingen-die-hij-onvoldoende-kent
Zelfs een dichter heeft het recht om te spreken over dingen die hij niet voldoende kent -Federico Fellini
zelfs-een-dichter-heeft-het-recht-om-te-spreken-over-dingen-die-hij-niet-voldoende-kent
Als je bij ons op school een dag spijbelde werd je voor straf een dag geschorst. Had je twee dagen vrij -Fons Jansen
als-bij-ons-op-school-een-dag-spijbelde-werd-voor-straf-een-dag-geschorst-had-twee-dagen-vrij