Het schijnt dat er bijna evenveel mensen zijn wie het aan hartstocht ontbreekt als wie het aan verstand ontbreekt.


het-schijnt-dat-er-bijna-evenveel-mensen-zijn-wie-het-aan-hartstocht-ontbreekt-als-wie-het-aan-verstand-ontbreekt
william shenstonehetschijntdaterbijnaevenveelmensenzijnwiehetaanhartstochtontbreektalsverstandontbreekthet schijntschijnt datdat erer bijnabijna evenveelevenveel mensenmensen zijnzijn wiewie hethet aanaan hartstochthartstocht ontbreektontbreekt alsals wiewie hethet aanaan verstandhet schijnt datschijnt dat erdat er bijnaer bijna evenveelbijna evenveel mensenevenveel mensen zijnmensen zijn wiezijn wie hetwie het aanhet aan hartstochtaan hartstocht ontbreekthartstocht ontbreekt alsontbreekt als wieals wie hetwie het aanhet aan verstandaan verstand ontbreekthet schijnt dat erschijnt dat er bijnadat er bijna evenveeler bijna evenveel mensenbijna evenveel mensen zijnevenveel mensen zijn wiemensen zijn wie hetzijn wie het aanwie het aan hartstochthet aan hartstocht ontbreektaan hartstocht ontbreekt alshartstocht ontbreekt als wieontbreekt als wie hetals wie het aanwie het aan verstandhet aan verstand ontbreekthet schijnt dat er bijnaschijnt dat er bijna evenveeldat er bijna evenveel mensener bijna evenveel mensen zijnbijna evenveel mensen zijn wieevenveel mensen zijn wie hetmensen zijn wie het aanzijn wie het aan hartstochtwie het aan hartstocht ontbreekthet aan hartstocht ontbreekt alsaan hartstocht ontbreekt als wiehartstocht ontbreekt als wie hetontbreekt als wie het aanals wie het aan verstandwie het aan verstand ontbreekt

Preutsheid is de kiesheid van vrouwen wie het aan geest ontbreektIedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreektOm goed te doen ontbreekt het de mensen nooit aan geld, maar vaak aan lustWat aan het verstand der vrouwen voornamelijk ontbreekt, is methode. Vandaar het toeval ingevoerd in haar redeneringen, en dikwijls ook in haar deugdenWat redenaars aan diepte ontbreekt, dat geven zij aan lengteHet lot waakt ervoor dat het de mens nooit aan smarten ontbreekt