Het slechtste van het slechte wordt veracht, en het beste van het beste - niet geroemd: geroemd en geëerd wordt het beste in zijne soort, zoolang de soort niet de beste is


het-slechtste-van-het-slechte-wordt-veracht-het-beste-van-het-beste-niet-geroemd-geroemd-geëerd-wordt-het-beste-in-zijne-soort-zoolang-de-soort
g. j. p. j. bollandhetslechtstevanhetslechtewordtverachtbestenietgeroemdgeroemdgeerdinzijnesoortzoolangdesoortishet slechtsteslechtste vanvan hethet slechteslechte wordtwordt verachten hethet bestebeste vanvan hethet bestebestenietniet geroemdgeroemd enen geëerdgeëerd wordtwordt hethet bestebeste inin zijnezijne soortzoolang dede soortsoort nietniet dede bestebeste ishet slechtste vanslechtste van hetvan het slechtehet slechte wordtslechte wordt verachten het bestehet beste vanbeste van hetvan het bestehet besteniet geroemdgeroemd en geëerden geëerd wordtgeëerd wordt hetwordt het bestehet beste inbeste in zijnein zijne soortzoolang de soortde soort nietsoort niet deniet de bestede beste is

Echte, duurzame vreugde is alleen de dochter der wijsheid, die het beste zoekt en de beste middelen tot het besteHet zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassenHet goede is beter dan het beste, want de levensduur van het beste is kortJe beste vriend is diegene die het beste wat er in jou zit, naar boven haaltDe beste staat en de beste vrouw kent men hieraan, dat men van beide niet spreekt