Het stuk was een geweldig succes, afgezien van het onbelangrijke detail dat de mensen het niet wilden komen zien


het-stuk-was-een-geweldig-succes-afgezien-van-het-onbelangrijke-detail-dat-de-mensen-het-niet-wilden-komen-zien
george s. kaufmanhetstukwaseengeweldigsuccesafgezienvanhetonbelangrijkedetaildatdemensennietwildenkomenzienhet stukstuk waswas eeneen geweldiggeweldig succesafgezien vanvan hethet onbelangrijkeonbelangrijke detaildetail datdat dede mensenmensen hethet nietniet wildenwilden komenkomen zienhet stuk wasstuk was eenwas een geweldigeen geweldig succesafgezien van hetvan het onbelangrijkehet onbelangrijke detailonbelangrijke detail datdetail dat dedat de mensende mensen hetmensen het niethet niet wildenniet wilden komenwilden komen zienhet stuk was eenstuk was een geweldigwas een geweldig succesafgezien van het onbelangrijkevan het onbelangrijke detailhet onbelangrijke detail datonbelangrijke detail dat dedetail dat de mensendat de mensen hetde mensen het nietmensen het niet wildenhet niet wilden komenniet wilden komen zienhet stuk was een geweldigstuk was een geweldig succesafgezien van het onbelangrijke detailvan het onbelangrijke detail dathet onbelangrijke detail dat deonbelangrijke detail dat de mensendetail dat de mensen hetdat de mensen het nietde mensen het niet wildenmensen het niet wilden komenhet niet wilden komen zien

Vooraleer je de ladder van het succes beklimt, moet je zien te weten te komen wie ze vasthoudt -G. C. Lichtenberg
vooraleer-de-ladder-van-het-succes-beklimt-moet-zien-te-weten-te-komen-wie-ze-vasthoudt
Vrouwen houden van een man die geweldig is. Maar niet omdat hij geweldig is -Cor de Jonghe
vrouwen-houden-van-een-man-die-geweldig-is-maar-niet-omdat-hij-geweldig-is
Een van de vreemdste dingen in deze wereld is, dat ofschoon we het allemaal met elkaar oneens zijn, we het toch stuk voor stuk altijd bij het rechte eind hebben -Logan Pearsall Smith
een-van-de-vreemdste-dingen-in-deze-wereld-is-dat-ofschoon-we-het-allemaal-met-elkaar-oneens-zijn-we-het-toch-stuk-voor-stuk-altijd-bij-het-rechte
Spelers komen vaak naar me toe om te vertellen hoe geweldig het is om met mij te mogen werken. Voor mij is dat meer waard dan een dik salaris -Louis van Gaal
spelers-komen-vaak-naar-me-toe-om-te-vertellen-hoe-geweldig-het-is-om-met-mij-te-mogen-werken-voor-mij-is-dat-meer-waard-dan-een-dik-salaris
Het is verkeerd, te denken dat de mensen succes hebben door succes. Veel vaker hebben zij succes door te falen -Samuel Smiles
het-is-verkeerd-te-denken-dat-de-mensen-succes-hebben-door-succes-veel-vaker-hebben-zij-succes-door-te-falen