Het succes van een acteur duurt even lang als de nieuwsgierigheid van het jongetje die in een benzinetank rondkijkt met een aangestreken lucifer


het-succes-van-een-acteur-duurt-even-lang-als-de-nieuwsgierigheid-van-het-jongetje-die-in-een-benzinetank-rondkijkt-met-een-aangestreken-lucifer
fred allenhetsuccesvaneenacteurduurtevenlangalsdenieuwsgierigheidhetjongetjedieinbenzinetankrondkijktmetaangestrekenluciferhet successucces vanvan eeneen acteuracteur duurtduurt eveneven langlang alsals dede nieuwsgierigheidnieuwsgierigheid vanvan hethet jongetjejongetje diedie inin eeneen benzinetankbenzinetank rondkijktrondkijkt metmet eeneen aangestrekenaangestreken luciferhet succes vansucces van eenvan een acteureen acteur duurtacteur duurt evenduurt even langeven lang alslang als deals de nieuwsgierigheidde nieuwsgierigheid vannieuwsgierigheid van hetvan het jongetjehet jongetje diejongetje die indie in eenin een benzinetankeen benzinetank rondkijktbenzinetank rondkijkt metrondkijkt met eenmet een aangestrekeneen aangestreken luciferhet succes van eensucces van een acteurvan een acteur duurteen acteur duurt evenacteur duurt even langduurt even lang alseven lang als delang als de nieuwsgierigheidals de nieuwsgierigheid vande nieuwsgierigheid van hetnieuwsgierigheid van het jongetjevan het jongetje diehet jongetje die injongetje die in eendie in een benzinetankin een benzinetank rondkijkteen benzinetank rondkijkt metbenzinetank rondkijkt met eenrondkijkt met een aangestrekenmet een aangestreken luciferhet succes van een acteursucces van een acteur duurtvan een acteur duurt eveneen acteur duurt even langacteur duurt even lang alsduurt even lang als deeven lang als de nieuwsgierigheidlang als de nieuwsgierigheid vanals de nieuwsgierigheid van hetde nieuwsgierigheid van het jongetjenieuwsgierigheid van het jongetje dievan het jongetje die inhet jongetje die in eenjongetje die in een benzinetankdie in een benzinetank rondkijktin een benzinetank rondkijkt meteen benzinetank rondkijkt met eenbenzinetank rondkijkt met een aangestrekenrondkijkt met een aangestreken lucifer

Jongetje met examen zoekt jongetje met mazelen om samen te spelen -C. J. Wijnaendts Francken
jongetje-met-examen-zoekt-jongetje-met-mazelen-om-samen-te-spelen
Inspiratie is prachtig als het gebeurt, maar de schrijver moet een aanpak hebben voor de rest van de tijd... Het wachten duurt gewoon te lang -Leonard Bernstein
inspiratie-is-prachtig-als-het-gebeurt-maar-de-schrijver-moet-een-aanpak-hebben-voor-de-rest-van-de-tijd-het-wachten-duurt-gewoon-te-lang
Het duurt in huwelijken heel lang tot je de staat hebt bereikt dat je zó lang kunt zwijgen, zonder dat een van de twee denkt: zou d'r wat wézen? -Simon Carmiggelt
het-duurt-in-huwelijken-heel-lang-tot-de-staat-hebt-bereikt-dat-zó-lang-kunt-zwijgen-zonder-dat-een-van-de-twee-denkt-zou-d'r-wat-wézen
Je weet hoe de nieuwsgierigheid van een vrouw is. Bijna net zo groot als die van een man! -Oscar Wilde
je-weet-hoe-de-nieuwsgierigheid-van-een-vrouw-is-bijna-net-zo-groot-als-die-van-een-man
Iedereen kan meeleven met het verdriet van een vriend, maar er is een heel nobele natuur nodig om met het succes van een vriend mee te leven -Oscar Wilde
iedereen-kan-meeleven-met-het-verdriet-van-een-vriend-maar-er-is-een-heel-nobele-natuur-nodig-om-met-het-succes-van-een-vriend-mee-te-leven
Voor een acteur is succes alleen maar een uitgestelde mislukking -Graham Greene
voor-een-acteur-is-succes-alleen-maar-een-uitgestelde-mislukking