Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustus


het-toppunt-van-optimisme-als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-dan-kiest-hij-voor-de-maanden-juli-augustus
myriam thijshettoppuntvanoptimismealstegeneenbelgzegtdathijnogmaartweemaandentelevenheeftdankiestvoordejuliaugustushet toppunttoppunt vanvan optimismeals jeje tegentegen eeneen belgbelg zegtzegt datdat hijhij nognog maarmaar tweetwee maandenmaanden tete levenleven heeftdan kiestkiest hijhij voorde maandenmaanden julijuli enen augustushet toppunt vantoppunt van optimismeals je tegenje tegen eentegen een belgeen belg zegtbelg zegt datzegt dat hijdat hij noghij nog maarnog maar tweemaar twee maandentwee maanden temaanden te levente leven heeftdan kiest hijkiest hij voorhij voor devoor de maandende maanden julimaanden juli enjuli en augustushet toppunt van optimismeals je tegen eenje tegen een belgtegen een belg zegteen belg zegt datbelg zegt dat hijzegt dat hij nogdat hij nog maarhij nog maar tweenog maar twee maandenmaar twee maanden tetwee maanden te levenmaanden te leven heeftdan kiest hij voorkiest hij voor dehij voor de maandenvoor de maanden julide maanden juli enmaanden juli en augustusals je tegen een belgje tegen een belg zegttegen een belg zegt dateen belg zegt dat hijbelg zegt dat hij nogzegt dat hij nog maardat hij nog maar tweehij nog maar twee maandennog maar twee maanden temaar twee maanden te leventwee maanden te leven heeftdan kiest hij voor dekiest hij voor de maandenhij voor de maanden julivoor de maanden juli ende maanden juli en augustus

Als je tegen een belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, kiest hij voor juli en augustus -Myriam Thijs
als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-kiest-hij-voor-juli-augustus
Van een goed compliment kan ik twee maanden leven -Mark Twain
van-een-goed-compliment-kan-ik-twee-maanden-leven
Mijn oom stierf aan asbestvergiftiging. Het heeft twee maanden geduurd voor ze hem gecremeerd konden krijgen -Wiet van Broeckhoven
mijn-oom-stierf-aan-asbestvergiftiging-het-heeft-twee-maanden-geduurd-voor-ze-hem-gecremeerd-konden-krijgen
De mens is zó gemaakt, dat als men hem maar dikwijls zegt dat hij een dwaas is, hij het ook gaat geloven; en door het dikwijls tegen zichzelf te zeggen, gelooft hij zichzelf -Blaise Pascal
de-mens-is-zó-gemaakt-dat-als-men-hem-maar-dikwijls-zegt-dat-hij-een-dwaas-is-hij-het-ook-gaat-geloven-door-het-dikwijls-tegen-zichzelf-te-zeggen