Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit


het-verleden-is-niet-achter-ons-zoals-men-denkt-maar-voor-ons-de-schaduw-van-wat-was-werpt-zich-voor-ons-wat-dood-is-bestaat-nog-gaat-voor-ons-uit
george bataillehetverledenisnietachteronszoalsmendenktmaarvooronsdeschaduwvanwatwaswerptzichonsdoodisbestaatnoggaatonsuithet verledenverleden isis nietniet achterachter onszoals menmen denktmaar voorde schaduwschaduw vanvan watwat waswerpt zichzich voorwat dooddood isbestaat nognog enen gaatgaat voorons uithet verleden isverleden is nietis niet achterniet achter onszoals men denktmaar voor onsde schaduw vanschaduw van watvan wat waswerpt zich voorzich voor onswat dood isbestaat nog ennog en gaaten gaat voorgaat voor onsvoor ons uit

Zo leert men ons, evenals ons lichaam, ook de geest naar 's lands wijs te kleden, en als wij dat niet doen dan ziet men ons voor zonderlingen aan of nog wat ergersWat achter ons ligt en wat voor ons ligt valt in het niet bij wat in ons ligtWat achter ons ligt en wat voor ons ligt zijn kleine aangelegenheden in vergelijking met wat in ons ligtWat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligtVerbeelding is ons gegeven voor wat we niet zijn. Zin voor humor om ons te troosten voor wat we wel zijnHet gevoel, dat men heeft voor de meeste weldoeners, lijkt op de erkentelijkheid, die men voor kiezentrekkers heeft: men houdt zich wel voor, dat zij ons goedgedaan hebben, maar men herinnert zich de pijn, die zij ons veroorzaakten, en bemint ze niet