Het verlies van het schoonste geluk is slechts half, als wij op het bezit niet vast rekenden


het-verlies-van-het-schoonste-geluk-is-slechts-half-als-wij-op-het-bezit-niet-vast-rekenden
johann wolfgang von goethehetverliesvanhetschoonstegelukisslechtshalfalswijopbezitnietvastrekendenhet verliesverlies vanvan hethet schoonsteschoonste gelukgeluk isis slechtsslechts halfals wijwij opop hethet bezitbezit nietniet vastvast rekendenhet verlies vanverlies van hetvan het schoonstehet schoonste gelukschoonste geluk isgeluk is slechtsis slechts halfals wij opwij op hetop het bezithet bezit nietbezit niet vastniet vast rekendenhet verlies van hetverlies van het schoonstevan het schoonste gelukhet schoonste geluk isschoonste geluk is slechtsgeluk is slechts halfals wij op hetwij op het bezitop het bezit niethet bezit niet vastbezit niet vast rekendenhet verlies van het schoonsteverlies van het schoonste gelukvan het schoonste geluk ishet schoonste geluk is slechtsschoonste geluk is slechts halfals wij op het bezitwij op het bezit nietop het bezit niet vasthet bezit niet vast rekenden

Wie gelooft, dat het menselijk geluk is gelegen in het bezit van kennis, van een voorwerp of eigenschap, vergist zich schromelijk. Het ware geluk bestaat slechts in de illusie, die men zich daarover maaktGeluk is als water: je houdt het niet vast, maar je kan het tot je nemen of het laten stromenHet schoonste en diepste gevoelen dat wij kunnen ondergaan, is het ervaren van het mystieke. Het is de kracht van alle ware wetenschap. Wie dit gevoelen onbekend is, wie niet langer in verwondering en verbijstering kan staan, is zo goed als doodTussen mij en het kleinste dier ligt het onderscheid slechts in de verschijningsvorm, in beginsel zijn wij gelijken; het dier is mijn broeder en bezit dezelfde ziel als ik. Die gedachte der gelijkheid is het grootste wat Indië heeft geleerdIk verlies het schoonste recht, het recht genade te verlenenDe goedheid is een reserve van geluk, omdat zij ons doet genieten van het geluk van anderen als wij het onze verloren hebben